ไทย / ENGLISH
     

เกี่ยวกับสวน (About)

Welcome to สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

Work One

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ

แหล่งพฤกษชาติอินโดจีน
แผ่นดินแห่งวัฒนธรรม            ชุมทางความหลากหลาย
ชายแดนสมรภูมิเล่าขาน            น้อมสืบสานพระราชดำริ

       สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ ภูขัด ภูเมี่ยง ภูสอยดาว ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการนี้ ได้มีพระราชดำริให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์จัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า  ในพระราชดำริฯ ในพื้นที่ส่วนปลายของเทือกเขาภูสอยดาว โดยมีพระราชประสงค์เพื่อส่งเสริมความมั่นคงภายในประเทศ และเป็นการอนุรักษ์ป่าที่สมบูรณ์ไว้เพื่อเป็นป่าต้นน้ำลำธาร รวมทั้งสนับสนุนราษฎร  บ้านร่มเกล้า และหมู่บ้านข้างเคียงให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งจะได้พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพิษณุโลก และประเทศชาติต่อไป

       ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางศูนย์ฯ ได้มีการพัฒนา และปรับปรุงพื้นที่เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามพระราชประสงค์ ตลอดจนได้พัฒนาผลงานทางด้านวิชาการ และการให้บริการประชาชน ซึ่งคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนสถานะจากศูนย์รวมพรรณไม้ฯ เป็นสวนพฤกษศาสตร์  โดยใช้ชื่อว่า “สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ
       สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ มีพื้นที่ 1,385  ไร่ ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 750 – 1,250 เมตร มีความหลากหลายของระบบนิเวศป่าและพรรณพืช ไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดก็ยังคงความสมบูรณ์เต็มไปด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์ เปรียบดั่งห้องสมุดทางธรรมชาติที่ให้บริการความรู้ทางวิชาการด้านพืชและธรรมชาติวิทยาแก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งประชาชนที่สนใจ อีกทั้งยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อการเรียนรู้และพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติขุนเขา และมวลพฤกษานานาพันธุ์ให้กับประชาชน

 

       

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสู่มาตรฐานสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาคอันดับหนึ่งของประเทศ


พันธกิจ (Mission)

  1. สนองงานพระราชเสาวนีย์ในองค์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
  2. สำรวจและศึกษารวบรวมพรรณไม้พรมแดนไทย-ลาว ไม้ป่าดิบเขา
  3. อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพนิเวศพรรณไม้ป่าดิบเขา ป่าผสมผลัดใบ สังคมพืชป่า
  4. ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการศึกษาเรียนรู้ทางพฤกษศาสตร์
  5. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม

 

บริการที่น่าสนใจ

Service bgo MIS
(สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร) Image 01

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ซึ่งมีลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร

More
Service BGO Webboard
(เว็บบอร์ดองค์การ)
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้บริการเว็บบอร์ดแก่ประชาชน
บุคคลภายนอกองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ด้านบริการถาม-ตอบเกี่ยวกับองค์กร

More
BGO Information center electronics
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ)
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการด้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ เพื่อบริการประชาชน

More
Thailand Web Stat
Last Update: 16/03/2015
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::