การบริหารความเสี่ยง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ข่าวประชาสัมพันธ์

Image 03

อ.ส.พ. มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

    - ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน
    - ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวัน 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

More

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image 03

ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร มีการนัดหมายหารือการประเมินความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงาน Risk Owner

ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร มีการนัดหมายหารือการประเมินความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงาน Risk Owner ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563

More

กิจกรรมอบรม

Image 02

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน RiskOwner และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
อ.ส.พ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสาคร ชนะไพทูรย์) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 17.00  น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

More

กิจกรรมอบรม

Image 02

บุคลากรส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ บุคลากรส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563  และ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

More

แกลเลอรี่

Image

รวมภาพอบรม กิจกรรม การประชุมด้านการบริหารความเสี่ยงองค์การ

More

การบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) เป็นหนึ่งในเทคนิคและวิธีการการบริหารองค์กรสมัยใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และทุกส่วนงานให้ความสำคัญ เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจ วางแผนและพิจารณาหาแนวทางในการป้องกันหรือจัดการกับความเสี่ยงของผู้บริหารที่มีความสำคัญต่อการบริหารเชิงกลยุทธ์ สร้างภูมิคุ้มกันและความมั่นคงให้กับมหาวิทยาลัย เป็นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่มุ่งเน้นให้พัฒนาระบบราชการไทยให้มีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล.

More

กิจกรรมที่ผ่านมา

Image 02

ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม อ.ส.พ. ครั้งที่ 2/2558เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นางลัดดาวัลย์ สินธุรักษ์ ประธานคณะอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) . More...

Image 03

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ อ.ส.พ. ครั้งที่ 5/2558เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558 นางสาวอานุสรา จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ (อ.ส.พ.) . More...

Image 04

ประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 7/2558เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 นางมิ่งขวัญ วิชยารังสฤษดิ์ประธานคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์. More...

การบริหารความเสี่ยง

>> นโยบายบริหารความเสี่ยง
>> Risk Map 2563
>> แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (เล่มครึ่งปี)พ.ศ.2563
>> แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.2563
>>คู่มือ handbook_risk

>>คู่มือการติดตาม ปี 63. FDF
>>แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร Image 01

สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร

เข้าสู่ระบบบริการ MIS ต่างๆ ภายในองค์การ

Learn more
BGO E-Document ภายใน
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บริการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆภายในองค์การสำหรับคนภายใน เพื่อสะดวกแก่ผู้เข้ามาดาวน์โหลด จึงได้จัดเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ดังนี้.

Learn more
BGO E-Document ภายนอก
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บริการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆภายในองค์การ เพื่อสะดวกแก่ผู้เข้ามาดาวน์โหลด จึงได้จัดเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ดังนี้.

Learn more