บริการระบบสืบค้นพรรณไม้

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลทางด้านพืช หรือพันธุ์ไม้ที่มีจัดแสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พันธุ์ไม้ต่างๆที่ถูกเก็บรักษาตัวอย่างไว้เป็นตัวอย่างพันธุ็ไม้แห้ง พันธุ์ไม้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่ทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นผู้ตีพิมพ์ และ พันธุ์ไม้จากแหล่งข้อมูลอื่นทั่วไปโดย ณ ปัจจุบันนี้ องค์การได้จัดแบ่งข้อมูลที่มีทั้งหมดเป็นฐานข้อมูลที่แยกกันออกไปตามวิธีการจัดเก็บและ แหล่งที่มาซึ่งฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีประกอบด้วย ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิต ฐานข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม และ ข้อมูลพันธุ์ไม้หนังสือ.

คลิกเข้าสู่เว็บสืบค้น »

สืบค้นพรรณไม้

สืบค้นพรรณไม้

 

Search plants

Search plants

 ::บริการงานวิชาการ

บริการสืบค้นพรรณไม้
ระบบฐานข้อมูลพันธุ์ไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

ประกอบด้วย ระบบฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ระบบฐานข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง และระบบฐานข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้

มีชีวิตโดยเกิดจากการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆทั้งข้อมูลที่ได้จากการศึกษา วิจัย จากการเก็บรวบรวมไว้ในพื้นที่สวน
พฤกษศาสตร์ และจากเอกสารอ้างอิงที่ได้รับการยอมรับ เพื่อบริการแก่ประชาชนที่ต้องการสืบค้นผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
คลิกเพื่อดูรายละเอียด
ระบบฐานข้อมูลหนังสือพรรณไม้องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ประกอบด้วยข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ ของพรรณไม้มากกว่าหนึ่งพันชนิดและรูปภาพพรรณไม้กว่าสามพันรูป โดยจัดทำเป็นระบบ
สืบค้นใหบริการแก่ประชาชนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสามารถเรียกใช้บริการสืบค้นรายชื่อพรรณไม้ผ่านระบบได้โดยตรง
โดยมีข้อมูลอ้างอิงจากหนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม1 - 7 และ หนังสือพรรณไม้น้ำบึงบอระเพ็ด
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

บริการถามตอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์
บริการถามตอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์
สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามเกี่ยวกับองค์การ ไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่ององค์การ เรื่องข้อมูลพรรณไม้ ชื่อกล้วยไม้ ชื่อพรรณไม้
ข้อมูลต่างๆของพรรณไม้ ในสวนพฤกษศาสตร์ ก็สามารถสอบถามมาได้ ที่กระดานถามตอบองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 
คลิกเข้าไปดูรายละเอียด

ส่วนงานกีฏวิทยา (ภาคภาษาอังกฤษ)
ส่วนงานกีฏวิทยา (ภาคภาษาอังกฤษ) องค์การสวนพฤกษศาสตร์
กีฏวิทยาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับแมลงชนิดนี้ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ และกีฏวิทยาได้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ
โรคพืช ความรู้เกี่ยวกับแมลงศัตรูพืชในด้านต่าง ๆ จึงมีความสำคัญต่อองค์การสวนพฤกษศาสตร์ของเรา เพื่อเป็นแหล่ง
เรียนรู้แก่ผู้ที่สนใจ
คลิกเข้าไปดูรายละเอียด

สมาคมพฤกษศาสตร์
สมาคมพฤกษศาสตร์
ด้วยเจตนารมณ์ที่จะเป็นศูนย์กลางของนักวิทยาศาสตร์สาขาพฤกษศาสตร์และสาขา ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้ที่
สนใจทางด้านพรรณพืชได้ร่วมกันพัฒนาทางด้านวิชาการ และวิชาชีพแลกเปลี่ยนผลงานค้นคว้าวิจัย อนุรักษ์
พัฒนาทรัพยากรพรรณพืช เผยแพร่ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ให้กับประชาชนผู้สนใจ
คลิกเข้าไปดูรายละเอียด