บริการระบบสืบค้นพรรณไม้

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลทางด้านพืช หรือพันธุ์ไม้ที่มีจัดแสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พันธุ์ไม้ต่างๆที่ถูกเก็บรักษาตัวอย่างไว้เป็นตัวอย่างพันธุ็ไม้แห้ง พันธุ์ไม้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่ทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นผู้ตีพิมพ์ และ พันธุ์ไม้จากแหล่งข้อมูลอื่นทั่วไปโดย ณ ปัจจุบันนี้ องค์การได้จัดแบ่งข้อมูลที่มีทั้งหมดเป็นฐานข้อมูลที่แยกกันออกไปตามวิธีการจัดเก็บและ แหล่งที่มาซึ่งฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีประกอบด้วย ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิต ฐานข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม และ ข้อมูลพันธุ์ไม้หนังสือ.

คลิกเข้าสู่เว็บสืบค้น »

สืบค้นพรรณไม้

สืบค้นพรรณไม้

 

Search plants

Search plants

 ::งานวิชาการ >>งานหอพรรณไม้

วัตถุประสงค์

1. สำรวจและรวบรวมพรรณไม้ของเมืองไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรพืช    และเพื่อจัดหาตัวอย่างพืชจริงนำมาจัดปลูกเพื่อการอนุรักษ์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   และศูนย์รวมพรรณไม้สาขาทั่วประเทศ
2. จัดทำและดูแลการเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างดอง ผลแห้งและตัวอย่างสไลด์ เพื่อใช้ในงานอนุกรมวิธานจำแนกชนิดพันธุ์พืช
3. ตรวจสอบรายชื่อพรรณไม้และจัดทำป้ายชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ฯ และศูนย์รวมพรรณไม้สาขา และ รับบริการทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้
4. ปฏิบัติงานร่วมให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง ในการตรวจสอบรายชื่อพืชและจัดทำพื้นที่แสดงวงศ์ไม้ หรือจัดกลุ่มพรรณไม้ เพื่อให้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ    แก่สาธารณะชน ทั้งนี้เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์ฯ เป็นศูนย์พักผ่อนหย่อนใจในธรรมชาติ ที่ให้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์แก่ผู้มาเยี่ยมชมอย่างแท้จริง
5. ค้นคว้า วิจัย ในสาขาที่สนับสนุนงานทางด้านอนุกรมวิธานพืช เช่น งานวิจัยทางด้าน สัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา เซลพันธุกรรม พฤกษเคมี isoenzymes และ DNA analysis เป็นต้น
6. รับผิดชอบการให้ยืม แลกเปลี่ยนตัวอย่างพรรณไม้กับหอพรรณไม้อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยยึดระเบียบปฏิบัติที่กำหนดโดย อ.ส.พ.
7. ติดต่อประสานงานกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาที่จะเป็นประโยชน์กับกิจกรรมของงานหอพรรณไม้
8. เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการทางด้านพืชหรือพฤกษอนุกรมวิธาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหอพรรณไม้

 
นักพฤกษศาสตร์
 
     
ดร.ปรัชญา ศรีสง่า
ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน
ดร.สันติ วัฒฐานะ
Violaceae 

Pteriophytes, Marantaceae

Ericaceae, Orchidaceae
โทร/Tel : 053 841-207
email: [email protected] 
โทร/Tel : 053 841-207
email: [email protected]
โทร/Tel : 053 841-207
email:[email protected],[email protected]        
     
ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์ น.ส.วรนุช ละอองศรี นาย มณฑล นอแสงศรี
Arecaceae Genus Nelumbo Poaceae
โทร/Tel : 053 841-206
email: [email protected]
โทร/Tel : 053 841-207
email: [email protected]
โทร/Tel : 053 298-177
email: [email protected]
     
ดร.จรัญ มากน้อย น.ส. สุรางค์รัชต์ อินทะมุสิก นาย วิทยา ปองอมรกุล
Zingiberaceae Orchidaceae, Asclepiadaceae Ethnobotany
โทร/Tel : 053 841-207
email: [email protected]
โทร/Tel : 053 841-207
email:[email protected],[email protected]     
โทร/Tel : 053 841-207
email:
     
   
  นาย ชัยยุทธ์ กล่ำแวววงศ์  
  Papilionaceae  
  โทร/Tel : 053 841-207
email: [email protected]