ข้อมูลองค์การ  หน่วยงานภายในองค์กร   สำนักวิชาการ-วิจัย

 

ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์
ผอ. สำนักวิจัย และพัฒนา
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รับผิดชอบงานของสวนพฤกษศาสตร์ทางด้านวิชาการ อาทิ  การสำรวจรวบรวมพรรณไม้ภายในประเทศ  การจำแนกชนิดพันธุ์พืช การตรวจสอบรายชื่อพรรณไม้   การจัดทำตัวอย่างแห้ง   การจัดทำป้ายชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ที่ปลูกอยู่ในสวน    การรวบรวมข้อมูลพืชและจัดทำฐานข้อมูลพืช   และการแปลข้อมูลทางพฤกษศาสตร์   ให้สามารถสื่อความหมายเป็นที่เข้าใจได้ง่ายแก่ผู้เข้าเยี่ยมชม
2. รับผิดชอบงานวิจัยทางพฤกษศาสตร์และงานวิจัยสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอาทิ งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช งานวิจัยพืชเศรษฐกิจ งานวิจัยพืชสมุนไพร งานวิจัยเพื่อปรับปรุงพันธุ์พืชป่าหรือพืชพื้นเมืองดั้งเดิมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ งานวิจัยผลิตภัณฑ์จากพืช โดยเฉพาะงานวิจัยพื้นฐาน ทางด้านสัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา เซลพันธุกรรม พฤกษเคมี  และพฤกษอนุกรมวิธานเพื่อศึกษาวิวัฒนาการของพืช ความสัมพันธ์ระหว่างชนิดพันธุ์ เพื่อช่วยในงานการจัดจำแนกพันธุ์พืช
3. รับผิดชอบงานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ซึ่งเป็นสถานที่จัดแสดงดำเนินการจัดหาตัวอย่างและรวบรวมวัสดุพิพิธภัณฑ์ และสิ่งประดิษฐ์ ที่ได้จากธรรมชาติมาตกแต่ง และสื่อความหมายด้วยวิธีต่างๆ เพื่อให้ความรู้แก่สาธารณชน
4. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านพืชโดยนักวิชาการของสำนักฯ อาทิ เป็นวิทยากรบรรยาย จัดประชุมวิชาการ ฝึกอบรมนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น จัดแสดงนิทรรศการ และพิมพ์เอกสารวิชาการด้านพืชและสวนพฤกษศาสตร์ ต่างๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้แก่สาธารณชน
5. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาทั้งใน  และนอกประเทศ  ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนข้อมูล และชนิดพันธุ์ พืชบางชนิด รวมทั้งการทำงานวิจัยร่วมระหว่างนักวิชาการของสำนักฯ และสถาบันอื่นๆ
6. ปฎิบัติงานตามที่ อ.ส.พ. มอบหมาย

การแบ่งส่วนงานภายใน
การแบ่งส่วนงานภายใน แบ่งออกเป็น 4 ส่วนคือ

- ส่วนวิจัยงานวิจัยพื้นฐาน
1. งานวิจัยเพื่อการอนุรักษ์
2. งานวิจัยเพื่อพัฒนา

- ส่วนหอพรรณไม้

1. งานอนุกรมวิธาน
2. งานทะเบียนพันธุ์พืช
3. งานการจัดการตัวอย่าง

- ส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ
1. งานนิทรรศการ
2. งานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
3. งานพิพิธภัณฑ์แมลง


- ส่วนวิชาการ
1. งานศูนย์ข้อมูลพืช
2. งานบริการทางวิชาการ
3. งานห้องสมุด

 
 
   
;
Last Update: 20/04/2011

:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::
All rights reserved