บริการระบบสืบค้นพรรณไม้

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลทางด้านพืช หรือพันธุ์ไม้ที่มีจัดแสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พันธุ์ไม้ต่างๆที่ถูกเก็บรักษาตัวอย่างไว้เป็นตัวอย่างพันธุ็ไม้แห้ง พันธุ์ไม้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่ทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นผู้ตีพิมพ์ และ พันธุ์ไม้จากแหล่งข้อมูลอื่นทั่วไปโดย ณ ปัจจุบันนี้ องค์การได้จัดแบ่งข้อมูลที่มีทั้งหมดเป็นฐานข้อมูลที่แยกกันออกไปตามวิธีการจัดเก็บและ แหล่งที่มาซึ่งฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีประกอบด้วย ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิต ฐานข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม และ ข้อมูลพันธุ์ไม้หนังสือ.

คลิกเข้าสู่เว็บสืบค้น »

สืบค้นพรรณไม้

สืบค้นพรรณไม้

 

Search plants

Search plants

 ::ข้อมูลวิชาการ >>โครงการต่างๆ ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์

 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้สนับสนุนการดำเนินการทางวิชาการทางด้านพฤกษศาสตร์ และการพัฒนาองค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำ เป็นโครงการต่างๆ
ทั้งที่เป็นโครงการในส่วนที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรง หรือเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และ เอกชน ซึ่งมีจุดประสงค์ร่วมกันที่จะอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืนสืบไป โดยโครงการต่างๆ มีดังนี้.

นิเวศประชากรหิ่งห้อย Pyrocoelia praetexta   Olivier  ในสวนพฤกษศาสตร์ดอกท้อ
โดย นายวิรัตน์ สมมิตร บทคัดย่อ, บทสรุป
ป่าเมี่ยง ระบบวนเกษตรดั้งเดิม ที่บรรพบุรุษของคนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตอนเหนือ
เรียนรู้จากธรรมชาติ และนำมาปฏิบัติ
 การศึกษาทางพฤกษศาสตร์ ของต๋าว-ชิด เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
โดย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมต่อชุมชนในการใช้แฝ เพื่อการอนุรักษ์ต้นน้ำ
      Socioeconomic benefices of communities from using vetiveria
zizanioides. for watershed conservation

      โดย พรชัย ปรีชาปัญญา พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ สุชีรา ธีราภรณ์
วารินทร์ จิระสุขทวีกุล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การยอมรับและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการใช้หญ้าแฝก เพื่อการอนุรักษ์ต้นน้ำ
Community adaptation and participation on using vetiveria
zizanioides.for watershed conservation

โดย พรชัย ปรีชาปัญญา พิณทิพย์ ธิติโรจนะวัฒน์ สุชีรา ธีราภรณ์
วารินทร์ จิระสุขทวีกุล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
การศึกษากัญชงเพื่อพัฒนาเป็นพืชเศรษฐกิจ
โดย สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์  
การศึกษาทางพฤกษศาสตร์กกกระจูด ( Lepironia articulata ) เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
โดย นายวัชนะ บุญชัย และนายกิตติพงษ์ เกิดสว่าง ศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง
องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 ความหลากหลายทางนิเวศป่าดิบเขา
Ecological diversity of hill evergreen forest

โดย พรชัย ปรีชาปัญญา, ปภาดา อุทุมพันธ์, ชาติชาย ณ ลำปาง
โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรภูมิปัญญาท้องถิ่น ชาวเขาเผ่าม้ง
ในบริเวณชายแดน ไทย – ลาว บ้านร่มเกล้า
      อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก

โดย ศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก
ความหลากหลายทางชีวภาพของพืชมีท่อลําเลียงบนอุทยานแห่งชาติดอยภูคา
Biodiversity of Vascular Plants on Doi Phu Kha National Park

โดย นายปรัชญา ศรีสง่า
 ผลของอุณหภูมิต่ออัตราการรอดของต้นอ่อนเอื้องแซะหลวง
โดย นางสาวสุจินดา สอนพูด
 Diversity of Native Vegetation for Conservation Planning in Mae Tuen Forest, Tak Province
โดย นายเมธี วงศ์หนัก 
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวางผังการใช้
พื้นที่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่
Application of Geographic Information Systems to Land Use Planning in
The Queen Sirikit Botanic Garden, Chiang Mai Province

โดย นางสาวดวงจันทร์ วุฒิสาร
การศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชสมุนไพรที่ใช้เป็นยาดองเหล้า ในภาคเหนือของประเทศไทย
A study on Herbal Medicine for Making Spiritual Liquor in Northern Thailand

โดย สำนักวิชาการ-วิจัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์