สวน ๗๒ พรรษา

        เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 77 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 23 สิงหาคม 2552 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จ้ดสร้างสวน77 พรรษาขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และปลูกจิตสำนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน โดยพื้นที่ดังกล่าวได้เชิญชวนประชาขนทั่วไปร่วมเป็นผู้อุปถัมภ์และอนุรักษ์พรรณไม้ไทย และถัดจากนั้นยังได้จัดเส้นทางสำหรับเดินชมพืชสมุนไพร  ประมาณ 400 เมตร ซึ่งบริเวณดังกล่าวมีการจัดแสดงพืชสมุนไพรต่างๆ หลากหลายชนิด พร้อมทั้งระบุข้อมูล สรรพคุณของวพืชสมุนไพรชนิดนั้นๆ ด้วย

      นอกจากนั้นในพื้นที่เดียวกันยังได้จัดแสดง หญ้าต้น (Grass tree หรือ Black boy) เป็นพืชที่มีการเจริญเติบโตช้ามากคือ ประมาณ 1 ซม. ต่อปี แต่สูงได้ถึง 2-5 เมตร ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 ซม. เคยมีคนคาดคะเนว่ากว่าต้นไม้ชนิดนี้จะสูง 2 เมตร จะต้องใช้เวลาถึง 200 ปี ลักษณะใบจะกับคล้ายใบหญ้า กระจุกที่ยอด ทำให้เป็นที่มาของชื่อพันธุ์ไม้ชนิดนี้

      ลักษณะพิเศษของหญ้าต้นอีกประการหนึ่งคือ เป็นพืชทนไฟ ในธรรมชาติควันไฟมีสารช่วยกระตุ้นการงอกของเมล็ด ปัจจุบันถือเป็นไม้เฉพาะถิ่นของประเทศออสเตรเลีย

    สำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจสามารถเดินเข้าไปศึกษา หรือถ่ายรูปคู่กับหญ้าต้นใกล้ๆ ไว้เป็นที่ระลึกได้ นอกจากนั้นบริเวณดังกล่าวยังมีศาลาที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวอีกด้วย
   
   
 
 
 
หญ้าต้น
 
หญ้าต้น
 
ต้นขวด
Xanthorrhoea glauca D.J. Bedford
 
Xanthorrhoea glauca D.J. Bedford
 
Brachychiton rupestris K. Schum.

        Prqsbg Botanic Garden    Prqsbg Botanic Garden   Prqsbg Botanic Garden  
 
;
Last Update: 18/06/2012

:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::
All rights reserved