แปลงรวมพันธุ์ไม้ดอกขาว (White flowers collection)

     ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางหน้า  สวนพฤกษศาสตร์ฯ  ไปยังกลุ่มอาคารเรือนกระจก  มีพื้นที่ประมาณ  40 ไร่ เป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงพันธุ์ไม้ดอกขาว ที่สวนพฤกษศาสตร์มีแผนจะจัดปลูกไว้ประมาณ 300 ชนิด ขณะนี้ได้จัดปลูกไปแล้วจำนวน 120 ชนิด ทำให้ท่านสามารถเข้าชมความงามของพันธุ์ไม้ดอกขาวได้ตลอด ทั้งปี

 
 
       
 
   
 
 
 

  
;
Last Update: 18/06/2012

:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::
All rights reserved