วิสัยทัศน์และพันธกิจ

img

 

วิสัยทัศน์

     เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (To be Outstanding Botanical Garden in Southeast Asia)

พันธกิจ

     พันธกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ จะเป็นวิธีการดำเนินงานเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยได้มีการกำหนดพันธกิจไว้ 2 ประการ คือ
1) สร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
2) เผยแพร่องค์ความรู้และสร้างมูลค่าเพิ่ม