กลยุทธ์องค์การ

img

 

กลยุทธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์

1. จัดการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์และสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค ให้มีองค์ประกอบตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ศึกษาและกำหนดแนวทางในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
3. ศึกษาและกำหนดแนวทางในการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ภูมิภาค
4. ศึกษาและกำหนดแนวทางในการประชาสัมพันธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์เชิงรุกเพื่อใช้ในการดำเนินงานนำไปสู่การเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค
5. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล
6. ศึกษาวิจัยด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพตามแผนการวิจัย
7. สำรวจรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
8. สร้างกลไกการส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชน
9. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้สู่ประชาชนตามแผน
10. สร้างกลไกในการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้สอดคล้องกับหลักธรรมภิบาล
11. จัดวางระบบบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานองค์กร
12. พัฒนาระบบสารสนเทศองค์กรเพื่อตอบสนองการดำเนินงานขององค์กร
13. พัฒนาสมรรถนะและศักยภาพของบุคลากรในองค์การ
14. พัฒนาคุณภาพการตรวจสอบภายในเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเพิ่มมูลค่าให้กับองค์การ
15. จัดวางระบบธุรกิจองค์กรโดยแยกต้นทุนทางสังคมและต้นทุนเชิงพาณิชย์ออกจากกันได้
16. พัฒนาการดำเนินธุรกิจเพื่อการหารายได้