บริการระบบสืบค้นพรรณไม้

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลทางด้านพืช หรือพันธุ์ไม้ที่มีจัดแสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พันธุ์ไม้ต่างๆที่ถูกเก็บรักษาตัวอย่างไว้เป็นตัวอย่างพันธุ็ไม้แห้ง พันธุ์ไม้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่ทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นผู้ตีพิมพ์ และ พันธุ์ไม้จากแหล่งข้อมูลอื่นทั่วไปโดย ณ ปัจจุบันนี้ องค์การได้จัดแบ่งข้อมูลที่มีทั้งหมดเป็นฐานข้อมูลที่แยกกันออกไปตามวิธีการจัดเก็บและ แหล่งที่มาซึ่งฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีประกอบด้วย ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิต ฐานข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม และ ข้อมูลพันธุ์ไม้หนังสือ.

คลิกเข้าสู่เว็บสืบค้น »

สืบค้นพรรณไม้

สืบค้นพรรณไม้

 

Search plants

Search plants

 ::ศูนย์การเรียนรู้ด้านพืช

 

ระบบ e-Learning (Electronic learning) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดขึ้นเพื่อการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งการเรียนการสอน e-Learning เป็นลักษณะการเรียนการสอนทางไกล โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องอยู่ภายในชั้นเรียนในเวลาเดียวกัน ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลา ตามอัธยาศัย
ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถศึกษาบทเรียนได้ตามความถนัด ตามความสนใจ (เว้นแต่บางเนื้อหาที่มีข้อแนะนำให้เรียนตามขั้นตอน ตามโปรแกรมที่อาจารย์ผู้สอนกำหนดไว้) โดยหลังจากการศึกษาบทเรียนผู้เรียนสามารถทำแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนบทเรียนและประเมินผลได้ด้วยตนเอง
ในการเรียนการสอนลักษณะนี้ ต้องอาศัยความตั้งใจ ความรับผิดชอบและซื่อสัตย์ของผู้เรียน ในการศึกษาบทเรียน เพราะ ในระหว่างที่ผู้เรียนศึกษาบทเรียนจะไม่ถูกควบคุม เพราะเนื่องจากเป็นลักษณะการเรียนตามอัธยาศัย ตามความถนัดและสนใจของผู้เรียน ซึ่งเป็นทางเลือกและโอกาสในการเรียนรู้อีกทางหนึ่งในปัจจุบัน
e-Learning จึงเป็นโลกแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นการนำเอาระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดสังคมแห่งการแบ่งปัน โอกาสในการศึกษาหาความรู้ และการแสดงความคิดเห็นนอกห้องเรียนระหว่างผู้เรียนและผู้สอนอย่างแท้จริง


>> ระบบ e-Learning (Electronic learning)