Queen Sirikit Botanic Garden

Please Select Your Location

เกี่ยวกับเรา โกลเด้น การ์ดิเนีย

โกลเด้น การ์ดิเนีย

ร้านขายของที่ระลึก สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
QSBG Shop"ของขวัญ-พันธุ์ไม้ สำหรับผู้รักธรรมชาต " ร้าน “Golden Gardenia” ได้รับการจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การดำเนินกิจการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ด้านพัฒนาธุรกิจมีความเชื่อมโยงกับงานวิชาการ-วิจัย ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญขององค์การฯ รวมทั้งช่วยสืบสาน เผยแพร่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

© 2020 QSBG Shop. All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand .