บริการระบบสืบค้นพรรณไม้

ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลทางด้านพืช หรือพันธุ์ไม้ที่มีจัดแสดงอยู่ในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พันธุ์ไม้ต่างๆที่ถูกเก็บรักษาตัวอย่างไว้เป็นตัวอย่างพันธุ็ไม้แห้ง พันธุ์ไม้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหนังสือที่ทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นผู้ตีพิมพ์ และ พันธุ์ไม้จากแหล่งข้อมูลอื่นทั่วไปโดย ณ ปัจจุบันนี้ องค์การได้จัดแบ่งข้อมูลที่มีทั้งหมดเป็นฐานข้อมูลที่แยกกันออกไปตามวิธีการจัดเก็บและ แหล่งที่มาซึ่งฐานข้อมูลทั้งหมดที่มีประกอบด้วย ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้มีชีวิต ฐานข้อมูลตัวอย่างพันธุ์ไม้แห้ง ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้ที่ถูกคุกคาม และ ข้อมูลพันธุ์ไม้หนังสือ.

คลิกเข้าสู่เว็บสืบค้น »

สืบค้นพรรณไม้

สืบค้นพรรณไม้

 

Search plants

Search plants

 ::ติดต่อองค์การ


องค์การสวนพฤกษศาสตร์
และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
โทรศัพท์ 0-5384-1000 โทรสาร 0-5329-9754 e-mail : bgo@qsbg.mail.go.th

Download เบอร์โทรศัพท์ภายในใหม่

Download แผนที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
แผนที่จาก Google Map

ผอ. อ.ส.พ. 1222 รอง.ผอ.อ.สพ.  (รองประมุข) 1446 สำนักตรวจสอบภานใน Fax 0-5384-1143 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสง่า สรรพศรี อาคารแมลง
เลขา ผอ. อสพ. 1060 หน้าห้อง ธานี / นิรันดร 1125 /1003 ผอ. ตรวจสอบภายใน (ปาลิกา) 1400 อาคารหอพรรณไม้ หนส.กนกวรรณ / สมพงษ์ 4072
ผู้ช่วยเลขา.ผอ.อสพ. 1137 รก. รอง ผอ. อสพ. 1148 ตรวจสอบภายใน (เพ็ญประภา) 1401 ผอ.  ศวส. (ดร.รัชดา) 4145 ชญาณิศวร์/เรวัฒ 4073
F. 0-5384-1002    หน้าห้อง  ธิติมาพร 1100 สุพรรณี 1402   4160 วิชัย /วิรัตน์ 4070
นิติกร เสาวลักษณ์ 1059 หน้าห้อง  อุเทน 1119 จารุณี  /หนุ่ม 1403 ฐาปนีย์ 4104 สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง
สำนักบริหาร  ส่วนบริหารการเงินการคลัง  สำนักพัฒนาธุรกิจ ธุรการ  (บัวซ้อน) 4105 FAX 053-841-328  
ผอ. สนอ.  1333 FAX  0-5384-1126 FAX  053-268332   ผอ. สพป. (ปิยเกษตร) 1301
หน้าห้อง ผอ.สนอ. 1130 หนส. กค. (สุมนวดี) 1110 ผอ. สพธ.(ภราดร)  1148 งานทะเบียน 4100 รจนา  1303
Fax 0-5384-1149 ธุรการ 1031 หน้าห้อง (ธิติมาพร) 1100 ห้องสมุด (ลักษิกา) 4161 มงคล 1339
ส่วนอำนวยการกลาง งานพัสดุ หนส. การลงทุน  1044 รก.หนส. หอพรรณไม้ (ปรัชญา) 4159 เพ็ญศิลป์ 1302
Fax 0-5329-9754 / หนส.บท. 0-5329-8177 หนง.พัสดุ  1405 หนง.บริหารแผนการลงทุน 1069 สุรางรัชต์ 4156 ส่วนอนุรักษ์พรรณพืช
หนส.อก.  (คณิต) 1006 สุดารัตน์, 1182 วิภาพร / พัชรินทร์ 1022 วิทยา 4157 หนส. อนุรักษ์ (ฉัตรทอง) 1319
หนง. สารบรรณ (พรพรรณ) 1101 น้องจูน 1063 สุรินทร 1004 ชัยยุทธ์ 4168 ชัยยุทธ,สุนิสา 1300
งานทะเบียน รับ+ส่ง (ฐิตา) 1102 สารภี วาสนา 1012 ส่วนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ห้องเก็บตัวอย่าง 4108 ห้องปฏิบัติการเพาะเนื้อเยื่อ (สุภาภรณ์) 1163
อลงกรณ์ 1106 เลอสรวง 1045 หนส.บริหารสินทรัพย์(รุจีวัลย์) เด่นนภา 1001 ห้องอนุกรมวิธาน (วรนุช) 4113 ห้องปฏิบัติการจัดการพื้นที่ 1315
งานบริการกลาง งานการเงิน ธนกร 1070 อาคารวิจัย ส่วนบริหารจัดการพื้นที่
หนง.บก. สายฝน 1320 หนง.การเงิน (วิไล) 1115 รก.หนส.ฝ่ายผลิต (จิดาภา)  1069 หนส. วิจัย (สันติ) 4088 หนส. จัดการพื้นที่ (ดนัย) 1338
จัดยานพาหนะ+บ้านพัก (สุกิจ) 1123 วรัญญู 1114 ธนกร 1050 หนง.วิจัยเพื่อการพัฒนา(สุจินดา)  4004 หนง. จัดการพื้นที่ (มนตรี) 1338
ซ่อมบำรุงยานพาหนะ (ประสงค์) 1112 เมธาวิน 1117 พิชญุตม์ 1044 หนง.วิจัยพื้นฐาน (สาวิตรี) 4056 หนง. จักรกลชลฯ ชัยณรงค์ 1328
ข้อมูลสาธารณูปโภคฯ (ปัทวลัย) 1109 จารุณี 1116 เกศรินทร์ 1075 ปัญญา 4084  อินทร / จตุเมธ / มงคล 1326
ศาลาคลายร้อน พขร. บร.  1064 ธุรการ (พลอยเพชร) 1117 ส่วนธุรกิจ   บัวสร้อย 4032 ส่วนจัดแสดง
งานทรัพยากรมนุษย์ งานงบประมาณ เมย์ 1050 ห้องคอม (อาคารวิจัย) 4034 หนส. จัดแสดง (สมควร) 1414
หนส.ทม. สิริน 1047 หนง.งบประมาณ (อรชร) 1103 นงคราญ 1044 หนง.พิพิธภัณฑ์แมลง (สมยศ) 4054 หนง.จัดสวน  (วันชัย) 1309
หนง.ทรัพยากรฯ (วาสนา) 1133 พิชชานันท์ 1107 จิรชยา 1067 รัชฎาวรรณ 4053 สุภี 1334
ฝ่ายบุคคล (พรพิมล) 1108 งานบัญชี ร้านขายของที่ระลึก ลานจอดรถ (สนป.) 1026 คมกฤษณ์  4084 ส่วนการผลิต
ฝ่ายทะเบียนข้อมูล (อัจฉพรรณี) 1011 เอกพงษ์ 1032 ร้านกาแฟ 1027 อัญฑิกา 4061 หนส.การผลิต(ไพลิน) 1306
อาทิตยา 2465 สุรีพร,สรัญญา 1122 ร้านขายของที่ระลึก(หน้าสวน) 1024 ฐิติมา 4057 หนง. ส่วนผลิตพืชฯ(วิเชียร) 1310
รวบรวมข้อมูล(GFMIS) (ภัทรพงศ์) 1321 ร้านกาแฟ 1049 ถวิกา 4065 โครงการศูนย์รวบรวมพรรณไม้ที่สูง  
ส่วนนโยบายและแผน ป้อมจำหน่ายบัตร 1191 อดิศักดิ์ 4021 (เมธี)   08-7179-6064  
หนส.วิเคราะห์และวางแผน(เสาวภาคย์) 1104 งานสนับสนุนการบริหารจัดการองค์กรฯ ส่วนสารนิเทศและประชาสัมพันธ์   ห้องเคมี 4048 สหกรณ์ อ.ส.พ.
เสาวคนธ์ 1135 หนส. บร.จัดการองค์กร  (พัฒน์สรณ์) 1153 (Operater) ส่วนกลาง อ.ส.พ. 1234 อาคารพิพิธภัณฑ์ จนท.สหกรณ์(รัตติกาญจน์/ยุพิน/เอกนิรันดร์) 1020
นุชจรินทร์  1105 รก.หนง.เทคโนโลยีฯ (ภาสกร) 1150 หนส. สารนิเทศและ ปชส. (อรวรรณ) 1063 หนส.พพ. (วิริทธิ์พล) /สินีนาถ 4205 ศูนย์ประสานงาน กทม.
ง.ติดตามและประเมินผล(ชลิต) 1135 สุรวัช/บันเทิง/ธัญพร/เจนจิรา 1152 หนง. สื่อและโสตฯ (พิชญ์สินี)/มัญชุภัสร์ 1034 หนง.ส่งเสริมกระบวนการ (ส่งศรี)  4208 โทร.09-3130-8580 (ธัญญภัสร์/ชลัญญา)  
ภูษณิศา / ธนเดช 1068 พลอยไพลิน 1151 หนง. ปชส. (ประภาวลัย) 1010 นิตยา/ปรัชญา 4206  /ธนิษฐ์)  
ธุรการประสานงานฯ(รุ่งฟ้า) 1136 พรรณีรัตน์ / นวพร 1065 คมสันต์/กฤษณา/ศิริดาว/ชนทัต/รุจน์ 1023 บุญศักดิ์ 4200 ศูนย์ประสานงานโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้
    งานคณะกรรมการ (งานประชุม) นิรุท /กัญญาณัฐ 1009 อัญชิถา 4209 หัวหน้าโครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้  
    ง.คณะก.ก.  1138 ทวี/วีระกิตติ์ 2463 ปรัชญา/ภัทรินทร์/ดวงจันทร์ 4204 พังงา (วรวิทย์) 1015
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย นิติกร  1059 F.0-5384-1009   สวนพฤกษศาสตร์ระยอง   โครงการจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้  
T0-5501-9634-36 หน.ส.สท.กด 19   สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้าพิษณุโลก ในพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น   T.0-3863-8880-1,วัชนะ 08-1024-5926   T.0-7649-1485  
Fax 0-5501-9633 เกศินีกานต์ 08-1973-6767   T.0-5531-6713-5, 08-1024-3641   T.0-4321-0157, นุชรี 08-9262-4470/08-6185-5664          

 

อิเมล์หน่วยงานภายใน
ดร.สุญาณี เวสสบุตร
ผู้อำนวยการ
  Suyanee@qsbg.org
ดร.ประมุข เพ็ญสุต
รองผู้อำนวยการ
  Pramook @qsbg.org
นายภราดร หอมแย้ม
รองผู้อำนวยการ
  Paradon@qsbg.org
สำนักวิชาการ-วิจัย
งานศูนย์ข้อมูล   databasecenter@qsbg.org
ห้องสมุด สง่า สรรพศรี   Porntipa@qsbg.org
งานหอพรรณไม้   herbarium@qsbg.org
นักพฤกษศาสตร์   herbarium@qsbg.org
ห้องปฏิบัติการวงปี   Suyanee@qsbg.org
สำนักบริหาร
งานสารบรรณ   circulation@qsbg.org
งานแผน   plan@qsbg.org
งบประมาณ   budget@qsbg.org
งานการเจ้าหน้าที่   personal@qsbg.org
งานการเงิน   financial@qsbg.org
งานบัญชี   account@qsbg.org
งานพัสดุกลาง   procurement@qsbg.org
สำนักพัฒนาธุรกิจ
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์   pr@qsbg.org
ฝ่ายตรวจสอบภายใน
หัวหน้าส่วนตรวจสอบการบริหาร การเงิน การคลัง และการดำเนินงาน
   
งานตรวจสอบการบริหารการดำเนินการ
  audit@qsbg.org
งานตรวจสอบการบริหารการเงินการคลัง
  audit@qsbg.org
ศูนย์ประสานงานสวนสาขาประจำภูมิภาคต่างๆ
ศูนย์รวมพรรณไม้บ้านร่มเกล้า ในพระราชดำริ จังหวัดพิษณุโลก   Phitsanulok@qsbg.org
ศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออก จังหวัดระยอง   Rayong@qsbg.org
ศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น   Khonkaen@qsbg.org
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จ.สุโขทัย    
ศูนย์ประสานงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ประจำกระทรวงฯ   Bangkok@qsbg.org


หมายเหตุ
   บุคคลภายนอกสามารถติดต่อเบอร์โทรศัพท์ภายในได้โดยตรง เพียงกดหมายเลข 053- 84xxxx นำหน้าหมายเลขภายในได้ทันที
                ที่อยู่ สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อ :: องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180