ข้อมูลรายละเอียด | detailed

กรอบแนวคิดในการมุ่งเน้นด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีการวางยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะมุ่งเน้นกระบวนการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เป็นไปตามกรอบแนวคิดภายใต้ หลักเกณฑ์ด้าน Core Business Enablers เกณฑ์ประเมินการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในคู่มือ “ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model: SE-AM” ซึ่ง สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดังนี้

เอกสาร 1images/pic1

การกำหนดวัตถุประสงค์ขอบเขตการมุ่งเน้น การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการระบุผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้กำหนดวัตถุประสงค์ (Purpose) และขอบเขต (Scope) การมุ่งเน้น หรือบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาพรวม เพื่อให้มีความชัดเจนในวัตถุประสงค์ ในการการมุ่งเน้นและบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร และกำหนดขอบเขตการมุ่งเน้นและการบริหารจัดการให้มีความชัดเจน เพื่อนำไปสู่การมุ่งเน้นที่ ครบถ้วน เป็นไปตามห่วงโซ่ Value Chain ขององค์กร เพื่อนำไปสู่การระบุผุ้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีรายละเอียดดังนี้

4.1 วัตถุประสงค์ (Purpose) การมุ่งเน้นหรือบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

1.1 เพื่อสามารถ ระบุ และจำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่มีความสัมพันธ์ต่อองค์กรตามระดับความสำคัญ ให้ครอบคลุมภารกิจตามยุทธศาสตร์การดำเนินงาน หรือห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ขององค์กร

1.2 เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ตรงตามความคาดหวัง และประเด็นระหว่างผู้มีส่วนเสียกับองค์กร สอดคล้องกับระดับความสำคัญ และมีรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสม

1.3 เพื่อให้องค์กร มีแนวทางการปฏิบัติและกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์กับผุ้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ชัดเจน และมีความต่อเนื่อง

1.4 เพื่อยกระดับความสามารถในการบริหารจัดการและสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ มุ่งสู่มาตรฐาน และสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

วิสัยทัศน์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

“ตอบสนองความคาดหวังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นมาตรฐาน มุ่งสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ(Mission)ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์กร ด้วยการมุ่งเน้นบริหารจัดการอย่างเหมาะสมและครอบคลุมทุกภารกิจ

๒.พัฒนากระบวนการจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

1.2 ขอบเขต (Scope) การมุ่งเน้นหรือบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

การมุ่งเน้น หรือบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อ.ส.พ. ได้ วิเคราะห์จากยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ตั้งแต่วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ หรือที่เรียกว่าประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การ โดยลำดับเป็น Work System ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงาน และโครงสร้างการดำเนินงาน ในระดับสำนัก ที่อยู่ภายใต้ ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ และวิเคราะห์เป็นหวงโซ่คุณค่า (Value Chain) ที่สำคัญที่จะนำไปสู่เป้าหมายขององค์กร เพื่อนำไประบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการมุ่งเน้น บริหารจัดการต่อไป ดังนี้

การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Objective : SO) และยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์การสวนพฤกษศาสตรกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategy Objective : SO) และยุทธศาสตร์การดำเนินงานด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ไว้เป็น 2 ประเด็น 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์องค์การและยุทธศาสตร์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้จัดทำยุทธศาสตร์ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อเป็นแผนในการขับเคลื่อนการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาวและได้ทำการเปรียบเทียบเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์องค์การ ดังตารางต่อไปนี้

>>>ดูรายละเอียด

ภาพกิจกรรม | activity pictures

news image
news image
news image
news image
news image
news image
news image

เอกสาร Download

เอกสาร

news image

เอกสาร

news image

เอกสาร

news image

Front End Developer

- 2016-2018 at fringilla

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras lobortis mollis arcu, vel vulputate justo.

Creative Designer

- 2014-2016 at adipiscing

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras lobortis mollis arcu, vel vulputate justo.

UI/UX Designer

- 2010-2014 at consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras lobortis mollis arcu, vel vulputate justo.

Mobile App Developer

- 2010-2014 at consectetur

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras lobortis mollis arcu, vel vulputate justo.

ติดต่อเรา Get In Touch

address

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 100 หมู่ 9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand .

Tel :053-841104 ,053-841135

Email :

facebook :

© 2021 QSBG. All rights reserved The Botanical Garden Organization,Thailand | Design by BGO