การบริหารความเสี่ยง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม โครงการ KM Day “Let’s Learn Together” ประจำปีงบประมาณ 2566

    - โครงการ KM Day “Let’s Learn Together” ประจำปีงบประมาณ 2566 การจัดบอร์ดกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ และร่วมเล่นเกมส์ทายคำถาม

More

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ไปสู่การองค์กรที่ยั่งยืน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2566

    - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ไปสู่การองค์กรที่ยั่งยืน องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ระหว่างวันที่ 14 – 16 กันยายน 2566 ณ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

More

ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนเพื่อพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency) ” ระหว่างวันที่ 21 -22 สิงหาคม 2566

    - การฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การทบทวนเพื่อพัฒนาระบบสมรรถนะ (Competency) ” ระหว่างวันที่ 21 -22 สิงหาคม 2566

More

ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงและการทบทวนแผนวิสาหกิจ วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

    - การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการประเมินความเสี่ยงและการทบทวนแผนวิสาหกิจ ใน วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566

More

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสัมมนาจัดทำตัวชี้วัดระดับองค์กรและการกระจายตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

    - การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการสัมมนาจัดทำตัวชี้วัดระดับองค์กรและการกระจายตัวชี้วัดลงสู่การปฏิบัติ ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

More

ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ไปสู่การองค์กรที่ยั่งยืนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 5/2563

    - สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ไปสู่การองค์กรที่ยั่งยืนองค์การสวนพฤกษศาสตร์ระหว่างวันที่ 22 กันยายน – 24 กันยายน 2565 ณ ริมดอยรีสอร์ท อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

More

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรมการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน อบรมในระหว่างวันที่ 28-29 เม.ย. 65

    - การอบรมเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

More

ข่าวประชาสัมพันธ์

อบรม“การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561”

- อบรม“การจัดทารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561”ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

More

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ.ส.พ. มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 5/2563

    - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ครั้งที่ 5/2563วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

More

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ.ส.พ. มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 4/2563

    - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ครั้งที่ 4/2563วันพุธที่ 17 กันยายน 2563 เวลา 09.3๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

More

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ.ส.พ. มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครั้งที่ 3/2563

    - การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในองค์การสวนพฤกษศาสตร์
ครั้งที่ 3/2563วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 13.3๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงาน
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

More

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image 03

อ.ส.พ. มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

    - ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน
    - ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวัน 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

More

ข่าวประชาสัมพันธ์

Image 03

ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร มีการนัดหมายหารือการประเมินความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงาน Risk Owner

ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร มีการนัดหมายหารือการประเมินความเสี่ยงร่วมกับหน่วยงาน Risk Owner ในระหว่างวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2563

More

กิจกรรมอบรม

Image 02

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน RiskOwner และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ
อ.ส.พ. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี 2563 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ (นายสาคร ชนะไพทูรย์) วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 – 17.00  น. ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงาน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

More

กิจกรรมอบรม

Image 02

บุคลากรส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ บุคลากรส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาระบบองค์กร เข้ารับการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ นายสาคร ชนะไพฑูรย์ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563  และ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563  ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

More

แกลเลอรี่

Image

รวมภาพอบรม กิจกรรม การประชุมด้านการบริหารความเสี่ยงองค์การ

More

มาทำความรู้จักความเสี่ยงกันเถอะ

More

การบริหารความเสี่ยง

>>คู่มือการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงใน 2566

>>คู่มือการบูรณาการนโยบาย GRC 2566

>>คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 2566

>>แผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.พ.2566

>>กฎบัตรฯ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย 2566

>>คู่มือการบูรณาการนโยบาย GRC ปี 2565

>>risk_plan_2565

>>risk_plan65_ฉบับปรับปรุงระหว่างปี

>>คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

>>นโยบายคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (GRC)

>>คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในอ.ส.พ. ปี2565

>> นโยบายบริหารความเสี่ยง
>> Risk Map 2563
>> แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (เล่มครึ่งปี)พ.ศ.2563
>> แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.2563
>>คู่มือ handbook_risk

>>คู่มือการติดตาม ปี 63. FDF
>>แนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร Image 01

สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร

เข้าสู่ระบบบริการ MIS ต่างๆ ภายในองค์การ

Learn more
BGO E-Document ภายใน
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บริการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆภายในองค์การสำหรับคนภายใน เพื่อสะดวกแก่ผู้เข้ามาดาวน์โหลด จึงได้จัดเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ดังนี้.

Learn more
BGO E-Document ภายนอก
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บริการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆภายในองค์การ เพื่อสะดวกแก่ผู้เข้ามาดาวน์โหลด จึงได้จัดเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ดังนี้.

Learn more