BGO.e-Doc Download
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
WELCOME E-Document

DOWNLOAD เอกสารดาวน์โหลดองค์การ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บริการดาวน์โหลดเอกสารต่างๆภายในองค์การ เพื่อสะดวกแก่ผู้เข้ามาดาวน์โหลด จึงได้จัดเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ดังนี้.

- เอกสารงานเทคโนโลยีสารสนเทศองค์การ

- รายงานประจำปีองค์การสวนพฤกษศาสตร์

- แผนกลยุทธ์ แผนงาน งบประมาณ และแผนยุทธศาสตร์ นโยบาย และมาตรการ

- แบบฟอร์มองค์การ

-ข้อมูลบริหารความเสี่ยง

Top Download?

templatemo.com

ดาวน์โหลดฟอนต์ไทยสารบรรณ Font Sarabun (คลิกดาวน์โหลด)

templatemo.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารสมัครงานองค์การ  (คลิกดาวน์โหลด)

 

 

 

 

 

templatemo.com

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอใช้อินเตอร์เน็ต(คลิกดาวน์โหลด)