เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ทองเดือนห้า

Erythrina stricta Roxb.
ทองเหลือง ทองหลางใบมน ทองหลางป่า ทองหนาม
FABACEAE (LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE)
ไม้ยืนต้น ผลัดใบเมื่อออกดอก สูง 10-20 เมตร ลำต้น มีเปลือกหนา กิ่งมีหนามแหลมสั้นๆ ใบ เป็นใบประกอบแบบ มีใบย่อย 3 ใบ รูปไข่กว้าง ขนาด กว้าง 7-12 ซม. ยาว 9-12 ซม. ดอก สีแดงสด ออกเป็นช่อแน่นที่ปลาย กิ่ง ยาว 5-8 ซม. ดอกย่อยรูป ดอกถั่วจำนวนมากเรียงอยู่ระนาบเดียว ยาว 4.5 ซม. กลีบรองดอก เป็นถ้วยคล้ายกระทง กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดต่างกันชัดเจน กลีบบนรูปหอกหรือมนแผ่โค้งกว้างใหญ่ที่สุด เกสรผู้เป็นมัด 10 อัน ผล เป็นฝัก รูปทรงกระบอก ยาวโค้งเล็กน้อย สีน้ำตาล กว้าง 0.6-1 ซม. ยาว 7-10 ซม. เมล็ดจำนวนมาก
Tree, 10-20 m high, shedding leaves while flowering; bark thick, deeply fissures; branches with short spines. Leaves compound, trifoliate, broadly ovate, 7-12 cm. Inflorescence terminal panicle, 5-8 cm long, flowers densely at the top. Flowers bright red, 4.5 cm long; arrange in one plane; calyx cup-shaped; petals 5, irregular; standard largely expanded, broadly ovate; stamens 10. Pod cylindric-oblong, slightly curved, 7-10 cm long by 0.6-1 cm wide. Seeds many.
อินเดียถึงเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประเทศไทยพบทางภาคเหนือ ตามป่าเบญจพรรณและ ป่าเต็งรัง ที่ระดับความสูง 400-800 เมตร ออกดอกและติดฝักช่วงเดือน กุมภาพันธ์-เมษายน
India to Southeast Asia. In Thailand, found in northern and southwestern regions, in deciduous and mixed deciduous forests, at elevations of 400-800 m. Flowering and fruiting from February to April.
ดอกมีน้ำหวานเป็นอาหารของนกหลายชนิด
Flowers have sweet nectar, a favourite food for birds.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

7226 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
2 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
3 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
4 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
5 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
6 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
7 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
8 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
9 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
10 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
11 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
12 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
13 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
14 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
15 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
16 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
17 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
18 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
19 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
20 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
21 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
22 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
23 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
24 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
25 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
26 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
27 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
28 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
29 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
30 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
31 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
32 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
33 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
34 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
35 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
36 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
37 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
38 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
39 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
40 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
41 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
42 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
43 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
44 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
45 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
46 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
47 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
48 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
49 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
50 Erythrina stricta Roxb. FABACEAE
51 Erythrina stricta Roxb. Thong duean ha FABACEAE
52 Erythrina stricta Roxb. Thong lang pa FABACEAE
53 Erythrina stricta Roxb. Tong Lhang Pa FABACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: