เผยแพร่เมื่อ/created date: 10 Nov 2015

ต้างหลวง

Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis.
ต้างป่า ต้างผา
ARALIACEAE
ไม้ต้นขนาดเล็ก สูงถึง 8 เมตร ลำต้นมีหนาม ใบ เดี่ยวจักแผ่กว้าง เรียงสลับแน่นใกล้ปลายยอด ขนาด 30-70 ซม. แผ่นใบหยักเว้าลึกเป็นพู 5-9 พู ขอบใบของแต่ละพูจักลึกไม่เป็น ระเบียบ ผิวใบมีขนละเอียดสีน้ำตาล ดอก สีนวลแกมเขียวเป็น ช่อกลมใหญ่ แกนช่อดอกแตกแขนง ยาวถึง 60 ซม. มีขนสีน้ำตาล ช่อย่อยขนาดประมาณ 8 ซม. ดอกบานขนาด 1.5 ซม. กลีบดอก 8-10 กลีบ รูปไข่ปลายแหลมและมักงอพับไปด้านหลังเกสรผู้ 8-12 อัน ผล รูปกรวยคว่ำ ยาวถึง 1.7 ซม. มีก้านเกสรเมียติดที่ปลาย
Small tree, up to 8 m high; stem sparse with stout spines. Leaves simple, palmately lobed, densely at the end of the twig, 30-70 cm in diam., 5-9 variously dissected lobes, finely brownish pubescent. Inflorescence axillary and terminal panicle, large, up to 60 cm long, brownish pubescent; umbel ca 8 cm in diam. Flowers cream or creamy green color, ca. 1.5 cm in diam.; corolla 8-10, elliptic with acute teeth and curved upward; stamens 8-12. Fruit spherical, up to 1.7 cm long, stylopodium persistent and prominent.
อินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ ออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม
India to Southeast Asia. Flowering from February to March.
เป็นไม้ประดับรูปทรงสวยงาม ดอกอ่อน รับประทานได้ เป็นยาเจริญอาหาร
Beautiful forms, popularly cultivated as ornamental plants. The young flowers are edible and good for the stomach.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7, หนังสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

26156 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
2 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
3 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
4 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
5 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
6 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
7 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
8 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
9 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
10 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
11 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
12 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
13 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
14 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
15 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
16 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
17 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
18 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
19 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
20 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
21 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
22 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
23 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
24 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
25 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
26 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
27 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
28 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
29 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
30 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
31 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
32 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
33 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
34 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
35 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
36 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
37 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
38 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
39 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
40 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
41 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
42 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
43 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
44 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
45 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
46 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
47 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
48 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
49 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
50 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
51 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
52 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
53 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
54 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
55 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
56 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
57 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
58 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
59 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
60 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
61 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
62 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
63 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
64 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
65 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
66 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
67 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
68 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
69 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
70 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
71 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
72 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
73 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
74 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
75 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
76 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
77 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
78 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
79 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
80 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
81 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
82 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
83 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
84 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
85 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
86 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
87 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
88 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
89 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
90 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
91 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
92 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
93 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
NO. Scientific name Local name Family
1 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
2 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
3 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
4 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
5 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
6 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
7 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
8 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
9 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
10 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
11 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
12 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
13 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
14 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
15 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
16 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
17 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
18 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
19 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
20 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
21 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
22 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
23 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
24 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
25 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
26 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ARALIACEAE
27 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Do Tang ARALIACEAE
28 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Dok thang ARALIACEAE
29 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Ki li sa, Ki lo sa (Karen-Chiang Mai); Bwo (Lawa-Chiang Mai) ARALIACEAE
30 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang ARALIACEAE
31 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang Luang ARALIACEAE
32 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang luang ARALIACEAE
33 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang Luang ARALIACEAE
34 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang Luang ARALIACEAE
35 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang luang ARALIACEAE
36 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang Luang ARALIACEAE
37 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang luang ARALIACEAE
38 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang Luang, ต้างหลวง; Thong Hua, โท้งฮัว (Hmong) ARALIACEAE
39 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tang Pa ARALIACEAE
40 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. Tung luang ARALIACEAE
41 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างป่า ARALIACEAE
42 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง ARALIACEAE
43 Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis. ต้างหลวง (Tang luang) ARALIACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: