เผยแพร่เมื่อ/created date: 9 Nov 2015

ก่อหยุม

Castanopsis argyrophylla King ex Hook.f.
ก่อตี่ ก่อหัววอก
FAGACEAE
ไม้ต้นไม่ผลัดใบ สูง 7-15 ซม. ใบ เดี่ยวเรียงสลับ รูปขอบขนานถึงรูปขอบขนานแกมรี กว้าง 4-7 ซม. ยาว 9-15 ซม. ดอก แยกเพศขนาดเล็ก ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่งหรือซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ตั้งขึ้น แตกแขนงมาก ยาวได้ถึง 12 ซม. แกนช่อดอกมีขน ดอกติดเป็นกลุ่ม มีขน กลีบรวม 6 กลีบ เกสรเพศผู้ 12 อัน ช่อดอกเพศเมียคล้ายเพศผู้ แต่มักเป็นช่อเดี่ยว ผล ค่อนข้างกลม กว้างและยาวได้ถึง 2.5 ซม. มีกาบหุ้มผลเป็นหนาม เมื่อแก่เป็นสีดำ ปลายหนามเป็นสีเหลือง
พบตามป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 800-1,000 เมตร ติดผลเดือน พ.ย.
ผล คั่วรับประทานได้
-

ไม้ต้นในสวน Tree in the Garden

-

2368 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: