เผยแพร่เมื่อ/created date: 25 Jul 2012

ขะย่อมใหญ่

Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon
จี้ปุก แฉก พุดน้อย แก้ฮากขม สลัก ระย่อมใหญ่
APOCYNACEAE
ไม้พุ่ม หรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูง 1-2 เมตร กิ่งก้านเกลี้ยง มียางขาว ใบ เดี่ยว ออกตรงข้าม รูปรี หรือรูปไข่กลับ หรือรูปใบหอกกลับ กว้าง 1-10 ซม. ยาว 3.1 – 30 ซม. ผิวเกลี้ยง ดอก ออกเป็นช่อเวียนที่ปลายยอด ช่อยาว 2.2-14 ซม. กลีบดอกสีขาว โคนเชื่อมเป็นหลอด ปลายแยก ผล เดี่ยว หรือออกเป็นคู่ รูปไข่ กว้าง 4.5-5 มม. ยาว 8.3-14 ซม.

พืชสมุนไพร เล่ม 2

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
2 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
3 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
4 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
5 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
6 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
7 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
8 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
9 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
10 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
11 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
12 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
13 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
14 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
15 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
16 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
17 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
18 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
19 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
20 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
21 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
22 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
23 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
24 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
25 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
26 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
27 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
28 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
29 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
30 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
31 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
32 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
33 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
34 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
35 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
36 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
37 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
38 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
39 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
40 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
41 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
42 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
43 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
44 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon APOCYNACEAE
45 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon kha yom yai APOCYNACEAE
46 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon Khayom yai APOCYNACEAE
47 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon Nor Po Ca APOCYNACEAE
48 Rauvolfia verticillata (Lour.) Baillon Rayom yai APOCYNACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: