เผยแพร่เมื่อ/created date: 7 Sep 2015

เฉียงพร้านางแอ

Carallia brachiata (Lour.) Merr.
RHIZOPHORACEAE
ไม้ต้น สูง 10-20 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี รูปไข่ หรือรูปไข่กลับ กว้าง 2-10 ซม. ยาว 5-15 ซม. ขอบใบเรียบหรือหยักฟันเลื่อย ช่อดอกแบบช่อแยกแขนง ดอกเป็นกระจุกแน่นที่ปลายก้านช่อย่อย กลีบเลี้ยงรูปคล้ายสามเหลี่ยม สีเขียว กลีบดอกขนาดเล็กสีขาว ผลทรงรี รูปไข่ หรือค่อนข้างกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-8 มม. ออกดอกเดือน ม.ค.-มี.ค.
Tree 10-20 m tall. Leaves simple, opposite, elliptic, ovate or obovate, 5-15 by 2-10 cm, entire or serrate. Inflorescences paniculate. Flowers densely packed at apex of rachis branches; calyx lobes deltoid, green; petals small, white. Fruits ellipsoid, ovoid or subglobose, 5-8 mm in diam. Flowering Jan.-Mar.

หนังสือพรรณไม้อุทยานแห่งชาติถ้ำปลา-น้ำตกผาเสื่อ

Book: Plant of Thampla-Numtok Phasuea National Park

3281 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

NO. Scientific name Local name Family
1 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
2 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
3 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
4 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
5 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
6 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
7 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
8 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
9 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
10 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
11 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
12 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
13 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
14 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
15 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
16 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
17 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
18 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
19 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
20 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
21 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
22 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
23 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
24 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
25 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
26 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
27 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
28 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
29 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
30 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
31 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
32 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
33 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
34 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
35 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
36 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
37 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
38 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
39 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
40 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
41 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
42 Carallia brachiata (Lour.) Merr. RHIZOPHORACEAE
43 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Chiang Phra RHIZOPHORACEAE
44 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Chiang phra nang ae RHIZOPHORACEAE
45 Carallia brachiata (Lour.) Merr. chiang phra nang ae RHIZOPHORACEAE
46 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Chiang phra nang ae RHIZOPHORACEAE
47 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Chiang phra nang ae RHIZOPHORACEAE
48 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Chiang phra nang ae RHIZOPHORACEAE
49 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Chiang pra nang ae RHIZOPHORACEAE
50 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Chiang pra nang ae RHIZOPHORACEAE
51 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Chiang pra nang ae RHIZOPHORACEAE
52 Carallia brachiata (Lour.) Merr. san pra nang ae RHIZOPHORACEAE
53 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Som Pong RHIZOPHORACEAE
54 Carallia brachiata (Lour.) Merr. Tam chat hue-mundak (Kyah Kur language) RHIZOPHORACEAE
55 Carallia brachiata (Lour.) Merr. เฉียงพร้านางแอ RHIZOPHORACEAE
56 Carallia brachiata (Lour.) Merr. เฉียงพร้านางแอ RHIZOPHORACEAE
57 Carallia brachiata (Lour.) Merr. เฉียงพร้านางแอ (Chiang phra nang ae) RHIZOPHORACEAE

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: