เผยแพร่เมื่อ/created date: 21 Feb 2017

กระดอม

Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr.
มะนอยจา มะนอยหก ขี้กาเหลี่ยม
Cucurbitaceae
ไม้พุ่มหรือไม้ยืนต้นขนาดเล็ก สูงถึง ๓ ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี ดอกแยกเพศ ออกเป็นช่อจากซอกใบ ผลรูปรี สีเหลือง เมื่อสุก จะเปลี่ยนเป็นสีแดงถึงสีม่วง ออกดอกช่วงเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด
Gymnopetalum chinense is an annual climber with tendrils. Leaves are simple, ovate-cordate, 3 – 5 lobed. Flowers white, unisexual, in leaf axills, with 5 petals. Fruits are ovoid, 4 – 5 cm, 10 ribbed, young fruits green and turning orange when ripe. Flowering in July – September. This plant can be propagated by seed.
ยอดอ่อนและผลอ่อนใช้ลวกจิ้มกับนํ้าพริก หรือผัดใส่ไข่
Young shoots and young fruits are eaten with chillisauces after fast-boiling or stir-fried with eggs.

หน้งสือ ๘๙ พรรณพืชวิถีพอเพียง

-

2858 views

ผลลัพธ์เพิ่มเติม/Additional Results

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: