เผยแพร่เมื่อ/created date: -

มะหวด

Lepisanthes rubiginosa (Roxb.)Leenh.
หวดลาว หวดคา ชันรู มะหวดบาท มะหวดลิง กำซำ กำจำ
SAPINDACEAE
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก สูงได้ถึง 10 เมตร ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ใบย่อยมี 3-6 คู่ รูปไข่ถึงรูปไข่กลับ กว้าง 2-11 ซม. ยาว 3-30 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบสอบ ผิวใบ มีขน ดอก สีขาวถึงสีเหลืองอ่อนๆ ออกเป็นช่อตั้งจากปลายยอด หรือซอกใบ ยาวถึง 50 ซม. มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกย่อย ขนาดเล็ก แยกเพศ กลีบรองดอก 5 กลีบ กลีบดอก 4 (-5) กลีบ เกลี้ยงหรือมีขนนุ่ม โคนกลีบแคบ มีขนและมีเกล็ดเล็กๆ 2 เกล็ด เกสรผู้ 8 อัน ผล รูปรีเว้าเป็นพู ผิวเกลี้ยง ผลอ่อนสีเขียว แล้วเปลี่ยน เป็นสีเหลืองแดงจนแก่จัดสีม่วงดำ เมล็ดสีน้ำตาลดำ ไม่มีเนื้อหุ้ม
Shrub to small tree, up to 10 m high. Leaves paripinnate; leaflets 3-6 pairs, ovate to obovate, 3-30 cm long by 2-11 cm wide, pilose on both surfaces. Base rounded to broadly cuneate; apex obtuse to acuminate. Inflorescence axillary and terminal panicle, up to 50 cm long. Flowers white to pale yellow, unisexual, small, sweetly fragrant; calyx 5; corolla 4(-5), glabrous to pilose, basal part with hairs and 2 small scales; stamens 8. Fruit drupaceous, ellipsoid, lobed, glabrous, green and turn reddish-yellow then dark purplish-black when mature. Seeds shinny brownish-black, without aril.
นิเวศวิทยา อินเดีย เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ ประเทศไทยพบทุกภาค ตามป่าผลัดใบ ริมลำธารหรือ ชายป่าชื้น ที่ระดับความสูงถึง 1,200 เมตร ออกดอกและติดผลตลอดปี
India to Southeast Asia. In Thailand, found throughout the country, in deciduous forests, along streams and at the edges of moist forests, at elevations up to 1,200 m. Flowering and fruiting all year round.
ใบอ่อนรับประทานแทนผัก ผลมีรสหวาน รับประทานได้
The young leaves are used as a vegetable. The fruit is edible with a sweet taste.

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

2482 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: