เผยแพร่เมื่อ/created date: -

ไมยราบเลื้อย

Mimosa diplotricha C. Wright ex Sauvalle
ไมยรายขาว ไมยราบเถา เขี้ยวงู
FABACEAE (LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE)
ไม้ล้มลุกกึ่งทอดเลื้อย อายุหลายปี ลำต้นสี่เหลี่ยม มีหนาม แหลมเป็นแง่งและขนสากปกคลุม ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ชั้น ยาวได้ถึง 22 ซม. ใบย่อยชั้นแรก 6-9 คู่ มีหนามแหลม ตลอดแผงก้านใบ ใบย่อยชั้นรอง 15-30 คู่ รูปขอบขนาน ดอก สีม่วงแดงแกมชมพู ออกเป็นช่อกลมที่ซอกใบ ขนาด 12-15 มม. มีดอกย่อยขนาดเล็กจำนวนมาก กลีบรองดอกรูประฆัง กลีบดอก เชื่อมกันที่ฐาน ปลายแยก 4 กลีบ รูปไข่ ปลายมน เกสรผู้ 8 อัน ก้านชูเกสร ยาว 6-7 มม. รังไข่รูปรีแบน ผล เป็นฝักแบน รูปขอบขนาน โค้งเล็กน้อย กว้าง 5 มม. ยาว 25-35 มม. ติดกันแน่น เป็นกระจุก ผิวมีหนาม ผลแก่สีน้ำตาลอ่อน มี 3-6 เมล็ด
Scandent or prostrate shrub; stem quadrangular, all pats armed with recurved prickles, scabrous. Leaves bipinnate, up to 22 cm long; pinnae 6-9 pairs; leaflets 15-30 paris per pinna, oblong. Inflorescence axillary pedunculate heads, 12-15 mm across, many flowered. Flowers pink-purplish red; calyx campanulate, inconspicuous; corolla 4, narrowly funnelform, lobes ovate with obtuse apex; stamens 8; filament 6-7 mm long; ovary ellipsoid, flattened. Pod clustered, flattened, oblong, slightly curved with short prickly bristles, 25-35 mm long by 5 mm wide, pale brown. Seeds 3-6.
มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาใต้ เป็นวัชพืชร้ายแรง พบทั่วไปตามที่รกร้างหรือที่เปิดโล่ง ที่ระดับ ความสูงได้ถึง 1,200 เมตร ออกดอกช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม
Originally from South America. In Thailand found throughout the country, noxious weed in waste open areas, up to elevations of 1,200 m. Flowering from October to December.
-
-

หนังสือพรรณไม้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เล่ม 7

-

1680 views

แสดงความเห็นและอภิปราย/discuss

   

Your E-mail:

Your Name: