ไทย / ENGLISH
     

เกี่ยวกับสวน (About)

Welcome to ของสวนพฤกษศาสตร์ระยอง

Work One

ความเป็นมา : สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญ+ของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่มีความแตกต่างกัน จึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ประจำแต่ละภูมิภาค อย่างน้อยภาคละ 1 แห่ง
สำหรับภาคตะวันออก จังหวัดระยองได้ประสานความร่วมมือกับองค์การฯ และหน่วยงานท้องถิ่น ได้ร่วมทำการสำรวจพื้นที่บึงสำนักใหญ่(หนองจำรุง)  ตำบลชากพง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,800 ไร่  ในการนี้ ทางจังหวัดระยอง และประชาชนในท้องถิ่น เห็นชอบให้องค์การฯ ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในเบื้องต้น ประมาณ 1,193 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2545          เพื่อพัฒนาจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและผู้มาเยี่ยมชม เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำและพรรณไม้ท้องถิ่นร่วมกันให้มากขึ้น  ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากรพรรณพืชของประเทศ ได้รับการดูแล และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งต่อมาผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ได้เห็นพร้องกันที่จะอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดระยอง จึงได้เสนอยกระดับความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ ให้มีความสำคัญในระดับชาติ ตามประกาศคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีข้อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติที่ชัดเจน
       ในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการองค์การฯ ได้มีมติเปลี่ยนชื่อศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออก  จังหวัดระยอง... เปลี่ยนชื่อมาเป็น  สวนพฤกษศาสตร์ระยอง  จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากล เนื่องจากสวนพฤกษศาสตร์นั้นนานาอารยะประเทศให้ความสำคัญ และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ในด้านการเป็นแหล่งเรียนรู้และอนุรักษ์ทรัพยากรพืช และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของแต่ละประเทศ เช่น สวนฯคิว ประเทศอังกฤษ สวนฯโบกอร์ ประเทศอินโดนีเซีย สวนฯสิงห์คโปร์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์
       เพื่อการศึกษา วิจัย และรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับพรรณไม้ท้องถิ่น ในภาคตะวันออก และการอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติในภาคตะวันออก และเผยแพร่ความรู้เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน  

วิสัยทัศน์   
       เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้คู่ชุมชน ด้านการอนุรักษ์พรรณไม้ท้องถิ่น และทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง


พันธกิจ
1. ศึกษารวบรวมข้อมูลพรรณไม้ท้องถิ่นภาคตะวันออก
2. อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งพื้นที่ชุ่มน้ำ และสังคมพืชป่าเสม็ด ให้คงความสมบูรณ์
3. พัฒนาพื้นที่สวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้คู่ความเพลิดเพลิน ในด้านการอนุรักษ์พรรณไม้ท้องถิ่น และทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำธรรมชาติ สำหรับประชาชนผู้มาเยี่ยมชม ให้ได้รับความรู้และได้พักผ่อนตามอัธยาศัย
4. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ที่ถูกต้องแก่ประชาชน
5. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และคืนพรรณไม้ท้องถิ่นสู่ชุมชน เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

 

 


 

บริการที่น่าสนใจ

Service bgo MIS
(สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร) Image 01

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ซึ่งมีลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร

More
Service BGO Webboard
(เว็บบอร์ดองค์การ)
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้บริการเว็บบอร์ดแก่ประชาชน
บุคคลภายนอกองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ด้านบริการถาม-ตอบเกี่ยวกับองค์กร

More
BGO Information center electronics
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ)
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการด้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ เพื่อบริการประชาชน

More
Thailand Web Stat
Last Update: 16/03/2015
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand ::