ไทย / ENGLISH
     
nature 1 nature 2 nature 3 nature 4

Welcome to สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

Work One

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญ+ของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่มีความแตกต่างกัน จึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ประจำแต่ละภูมิภาค อย่างน้อยภาคละ 1 แห่ง
     สำหรับภาคตะวันออก จังหวัดระยองได้ประสานความร่วมมือกับองค์การฯ และหน่วยงานท้องถิ่น ได้ร่วมทำการสำรวจพื้นที่บึงสำนักใหญ่(หนองจำรุง)  ตำบลชากพง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,800 ไร่  ในการนี้ ทางจังหวัดระยอง และประชาชนในท้องถิ่น เห็นชอบให้องค์การฯ ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในเบื้องต้น ประมาณ 1,193 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2545   เพื่อพัฒนาจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและผู้มาเยี่ยมชม เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำและพรรณไม้ท้องถิ่นร่วมกันให้มากขึ้น  ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากรพรรณพืชของประเทศ ได้รับการดูแล และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งต่อมาผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ได้เห็นพร้องกันที่จะอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดระยอง จึงได้เสนอยกระดับความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ ให้มีความสำคัญในระดับชาติ ตามประกาศคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีข้อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติที่ชัดเจน

More

ข่าวประชาสัมพันธ์ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

สวนพฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

100 ม.9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
More

สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

232 หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
More

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกฯ

ต.ปอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
More

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

ณ ทุ่งทะเลหลวงโครงการแก้มลิง อ.เมือง จ.สุโขทัย
More

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

หนองจำรุง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190
Moreบริการที่น่าสนใจ

Service bgo MIS
(สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร) Image 01

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ซึ่งมีลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร

More
Service BGO Webboard
(เว็บบอร์ดองค์การ)
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้บริการเว็บบอร์ดแก่ประชาชน
บุคคลภายนอกองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ด้านบริการถาม-ตอบเกี่ยวกับองค์กร

More
BGO Information center electronics
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ)
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการด้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ เพื่อบริการประชาชน

More

สำหรับ admin / อัพเดทข่าว / ดูข่าวย้อนหลัง
Thailand Web Stat

Last Update: 16/03/2015
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 

                                    AmazingCounters.com