เกี่ยวกับฐานข้อมูลพรรณไม้

About BGO Databases

        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รวบรวมพรรณไม้จากไทยและต่างประเทศไว้มากมาย และได้รวบรวมข้อมูลของพรรณไม้แต่ละชนิดจัดเก็บไว้ในรูปแบบของฐานข้อมูล เพื่อการจัดการและที่สำคัญคือเพื่อให้บริการการสืบค้นแก่ นักพฤกษศาสตร์ ผู้สนใจ และประชาชนทั่วไป ฐานข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นฐานข้อมูลย่อย ได้ ดังนี้ ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง และฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

        The Botanical Garden Organization has collected variety of plants in Thailand and also around south-eastern of Asia to the Queen Sirikit Botanical Garden. The Data of collected plants are divided into 3 databases, they are the Living Plants Database, the Herbrium Database (dried specimens) and the Medicinal Plants Database according to significant subjects and conveniences of usages.