เกี่ยวกับฐานข้อมูลพรรณไม้

About BGO Databases

        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลและตัวอย่างพรรไม้ ไว้หลายรูปแบบคือ ตัวอย่างพรรณไม้มีชีวิต และตัวอย่างพรรณไม้มีชีวิต ฐานข้อมูลพรรณไม้เป็นจึงเป็นแหล่งจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพรรณไม้ทั้งหมดที่มีจัดแสดง ไว้ในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เพื่อรองรับการจัดการ และที่สำคัญคือการสืบค้นของ ทั้งนักพฤกษศาสตร์และประชาชนทั่วไป ฐานข้อมูลจะถูกแบ่งเป็นฐานข้อมูลย่อยหลายฐาน ดังนี้ ฐานข้อมูลพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ฐานข้อมูลตัวอย่างพรรณไม้แห้ง และฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

        The Botanical Garden Organization has collected variety of plants specimens into 2 types, which are alive specimens and dried specimens (Herbarium). The specimens were divide into 3 databases, they are Alive Plant Database, Herbrium Database and Medicinal Database. The divides are purposed to grouping by significant subjects and be convenient in terms of search.