ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.


ภาพพรรณไม้ที่เกี่ยวข้อง/Related pictures
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

00-0667 A10
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Trevesia palmata (Roxb. ex Lindl.) Vis.
ชื่อวงศ์

Family Name

ARALIACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

ต้างหลวง
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

อำเภอ

Destrict

จังหวัด

Province

ลักษณะวิสัย

Habit

เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

พื้นที่จัดปลูก

Display location

CAE
QR code