ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Databaseไม่พบภาพของต้นไม้นี้

Picture of this plant not found.

ไม่พบรูปภาพ
Share

สถานะการอนุรักษ์

Conservation Status


เลขนำเข้า

Accession Number

20210115 A1
ชื่อวิทยาศาสตร์

Scientific Name

Monoon simiarum (Buch.-Ham. ex Hook.f. & Thomson) B.Xue & R.M.K.Saunders
ชื่อวงศ์

Family Name

ANNONACEAE
ชื่อท้องถิ่น

Vernacular Name

ยางยืด
สถานที่เก็บตัวอย่าง

Collected Location

อำเภอ

Destrict

จังหวัด

Province

ลักษณะวิสัย

Habit

เวลาออกดอก

Flowering & Fruiting Season

พื้นที่จัดปลูก

Display location

ANN
QR code