ฐานข้อมูลพฤกษศาศตร์พื้นบ้าน

Medicinal Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

1 |

No. Scientific Name Local Name Common Name Family Name
1 Anredera cordifolia (Ten.) Steenis ผักปั๋ง (phak pang) Madeira vine, Mignonette vine BASELLACEAE
2 Basella alba L. ผักปลัง Puk pang; ผักปั๋ง Puk pung; ผักปลังใหญ่ Puk pung yai Ceylon Spinach; East Indian Spinach, Malabar Nightshade, Indian Spinach BASELLACEAE