ติดต่อองค์การ

องค์การสวนพฤกษศาสตร์

และสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โทรศัพท์ 0-5384-1000

โทรสาร 0-5329-9754

e-mail :bgo@qsbg.mail.go.th