โครงการที่สำคัญองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2558

โครงการก่อสร้างเส้นทางเดินเหนือเรือนยอดไม้ (Canopy Walkway)

- สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ พัฒนาให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติที่เทียบเท่าระดับสากล มีพื้นที่รองรับกิจกรรมและกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆ ทั้งด้านการศึกษาวิจัยทางด้านพฤกษศาสตร์ การท่องเที่ยวหรือทัศนศึกษาเชิงนิเวศสำหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ดูรายละเอียดโครงการ
   

โครงการเปิดจุดท่องเที่ยวใหม่ในพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ

- โดยพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติได้จัดแสดงและให้บริการความรู้ทางด้านธรรมชาติวิทยาและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต โดยเฉพาะทางด้านพืชและสิ่งแวดล้อมแก่ผู้เข้าชมทั้ง เยาวชน นักเรียน นึกศึกษาและประชาชนทั่วไป ประกอบด้วยห้องแสดงนิทรรศการ ๓ ห้อง ๑๖ โซน ดังนี้

ดูรายละเอียดโครงการ
   

โครงการจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ 7 “ขิง-ข่าเพื่อชีวิต” (The 7th International Symposium on the Family ZINGIBERACEAE : Gingers for life)

- องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการเฉลิมพระเกียรติ พืชวงศ์ขิง-ข่า ครั้งที่ 7 “ขิง-ข่าเพื่อชีวิต” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ “พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ”

ดูรายละเอียดโครงการ