ไทย / ENGLISH
     
nature 1 nature 2 nature 3 nature 4

Welcome to สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

Work One

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

สประเทศไทยเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรพืช มีพรรณไม้มากมายหลายหมื่นชนิด แต่ยังเป็นที่รู้จักกันน้อยมากและไม่มีข้อมูลเพียงพอ ไม่สามารถหาประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้ได้ อีกทั้ง ปัจจุบันการตัดไม้ทำลายป่า รวมทั้งการลักลอบเอาทรัพยากรพืชที่มีราคาสูงในท้องตลาด เช่น กล้วยไม้ หวาย เฟินและพืชเศรษฐกิจต่างๆ ออกมาจำหน่ายในอัตราที่น่าวิตก รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่จักต้องบรรเทาปัญหาดังกล่าวอย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นโดยมีภารกิจหลักที่สำคัญอย่างยิ่งประการหนึ่ง คือ เป็นศูนย์รวบรวมพรรณไม้เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ในอนาคต ด้วยการเร่งดำเนินการสำรวจ ศึกษา อนุรักษ์พรรณไม้ที่ยังคงเหลืออยู่ ดำเนินการขยายพันธุ์และจัดปลูกเสริมให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศของไทยทำให้มีพรรณไม้อีกเป็น
จำนวนมากที่เป็นพรรณไม้ขึ้นได้ดีประจำอยู่ในแต่ละท้องถิ่นในแต่ละภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีภูมิอากาศ ดินและสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ผิดแผกกันออกไป และด้วยข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ที่ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีสภาพภูมิอากาศ ความสูงของพื้นที่ระบบนิเวศวิทยา และความหลากหลายของสภาพป่า ทำให้สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ ทำการรวบรวมพรรณไม้ได้ยังไม่ครอบคลุมปริมาณพรรณไม้ทั้งหมดของประเทศไทย

More

สวนพฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจติ์

100 ม.9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
More

สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

232 หมู่ที่ 9 ตำบลเพ็กใหญ่ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120
More

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกฯ

ต.ปอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
More

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

ณ ทุ่งทะเลหลวงโครงการแก้มลิง อ.เมือง จ.สุโขทัย
More

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

หนองจำรุง ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21190
More

สวนพฤกษศาสตร์เกาะระ พังงา

เกาะระ ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา
More

บริการสืบค้นพรรณไม้


More

บริการที่น่าสนใจ

Service bgo MIS
(สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร) Image 01

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ซึ่งมีลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร

More
Service BGO Webboard
(เว็บบอร์ดองค์การ)
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้บริการเว็บบอร์ดแก่ประชาชน
บุคคลภายนอกองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ด้านบริการถาม-ตอบเกี่ยวกับองค์กร

More
BGO Information center electronics
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ)
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการด้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ เพื่อบริการประชาชน

More

Thailand Web Stat
Last Update: 16/03/2015
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 

                                    AmazingCounters.com