ไทย / ENGLISH
     
nature 1 nature 2 nature 3 nature 4

Welcome to สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

Work One

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญ+ของการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชในแต่ละภูมิภาคของประเทศที่มีความแตกต่างกัน จึงมีนโยบายที่จะจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ประจำแต่ละภูมิภาค อย่างน้อยภาคละ 1 แห่ง
     สำหรับภาคตะวันออก จังหวัดระยองได้ประสานความร่วมมือกับองค์การฯ และหน่วยงานท้องถิ่น ได้ร่วมทำการสำรวจพื้นที่บึงสำนักใหญ่(หนองจำรุง)  ตำบลชากพง  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 3,800 ไร่  ในการนี้ ทางจังหวัดระยอง และประชาชนในท้องถิ่น เห็นชอบให้องค์การฯ ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ในเบื้องต้น ประมาณ 1,193 ไร่ เมื่อปี พ.ศ. 2545   เพื่อพัฒนาจัดตั้งศูนย์รวมพรรณไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติ และให้บริการเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและผู้มาเยี่ยมชม เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรพื้นที่ชุ่มน้ำและพรรณไม้ท้องถิ่นร่วมกันให้มากขึ้น  ทั้งนี้เพื่อให้ทรัพยากรพรรณพืชของประเทศ ได้รับการดูแล และสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ซึ่งต่อมาผู้นำท้องถิ่นและประชาชน ได้เห็นพร้องกันที่จะอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำขนาดใหญ่แห่งนี้ ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติที่สำคัญของประชาชนในท้องถิ่นจังหวัดระยอง จึงได้เสนอยกระดับความสำคัญของพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งนี้ ให้มีความสำคัญในระดับชาติ ตามประกาศคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซึ่งมีข้อกำหนดแนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระดับชาติที่ชัดเจน

More

ข่าวประชาสัมพันธ์ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

สวนพฤกษศาสตร์สาขาต่างๆ

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

100 ม.9 ต.แม่แรม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
More

สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น

232 หมู่ที่ 9 ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น 40120
โทร.0-4300-9767
More

สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลกฯ

ต.ปอภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก 65170
โทร.08-1287-4994
More

สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

ณ ทุ่งทะเลหลวง อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
โทร.0-5501-9633
More

สวนพฤกษศาสตร์ระยอง

ต.ชากพง อ.แกลง จ.ระยอง 21190
โทร.0-3863-8880-1
Moreกิจกรรมที่น่าสนใจ

การท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำ
(การพายเรือคายัคหรือนั่งเรือ)
Image 01

1.1 การพายเรือคายัคหรือนั่งเรือ
ชมธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำโดยรอบพื้นที่สวนฯภายในบึงอย่างเดียว  เพื่อชื่นชมความหลากหลายของพรรณไม้น้ำ นก แมลง และสัตว์น้ำในบึง รวมทั้ง วิถีชุมชน (การดักจับปลา) สังคมพืชเสม็ดขาวดึกดำบรรพ์ และสัมผัสกับแพหญ้า “หนังหมา” และชมความงามของกล้วยไม้น้ำหายาก ที่พบเห็นได้เฉพาะในบึงแห่งนี้ เท่านั้น พื้นที่ชุ่มน้ำ แห่งนี้ ยังมีพืชเศรษฐกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ วิถีการดำรงชีวิตของชุมชน ที่มีมายาวนานกว่า 200 ปี

More
การท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำ
(การเดินชมบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนเกาะ)
Image 03

1.2 การเดินชมบนเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนเกาะ
เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ท้องถิ่นบนเกาะที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชน ผักพื้นบ้าน พืชสมุนไพร ลานดินโป่ง ทุ่งหญ้าชุ่มน้ำ และความสวยงามตามธรรมชาติของสังคมพืชเสม็ดขาวดึกดำบรรพ์ ชมธรรมชาติไม้หนาม และชมความงามบนสะพานประสานใจในป่าพรุ และเดินทางกลับออกจากเกาะโดยเส้นทางบก

More
การท่องเที่ยวและศึกษาธรรมชาติในพื้นที่ชุ่มน้ำ
( กิจกรรมปั่นจักรยาน)
Image 02

1.3 กิจกรรมปั่นจักรยาน
จากบริเวณทางเข้าเกาะ(หัวแหลม) เข้าสู่พื้นที่เกาะตามเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เพื่อศึกษาความหลากหลายของชนิดพรรณไม้ท้องถิ่นบนเกาะที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชน ตามฐานการเรียนรู้ ผักพื้นบ้าน(ชะมวง) พืชสมุนไพร ป่าหวาย ลานดินโป่ง (ทุ่งหญ้าชุ่มน้ำ) และความสวยงามตามธรรมชาติของสังคมพืชเสม็ดขาวดึกดำบรรพ์ หรือร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ ชมธรรมชาติไม้หนาม และชมความงามบนสะพานประสานใจในป่าพรุ และเดินทางกลับออกจากเกาะโดยเส้นทางบกทางเดิม โดยมีระยะทางประมาณ 3.2 กม.

More

 

กิจกรรมการเรียนรู้

Image 01

2. กิจกรรมการเรียนรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติของนิเวศ พืช สัตว์และความหลากหลายทางชีวภาพภายในพื้นที่ชุ่มน้ำ ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักในการช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย

More
 
 

บริการที่น่าสนใจ

Service bgo MIS
(สารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร) Image 01

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการสารสนเทศเพื่อการบริหารองค์กร ซึ่งมีลิงค์ต่างๆที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศภายในองค์กร

More
Service BGO Webboard
(เว็บบอร์ดองค์การ)
Image 03

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้บริการเว็บบอร์ดแก่ประชาชน
บุคคลภายนอกองค์กรเพื่อเป็นประโยชน์ด้านบริการถาม-ตอบเกี่ยวกับองค์กร

More
BGO Information center electronics
(ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ)
Image 02

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้บริการด้าน
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกค์ของราชการ เพื่อบริการประชาชน

More

สำหรับ admin / อัพเดทข่าว / ดูข่าวย้อนหลัง
Thailand Web Stat

Last Update: 16/03/2015
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 

                                    AmazingCounters.com