ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงองค์การสวนพฤกษศาสตร์


   
  นายภราดร หอมแย้ม
รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 
     
 
นายภราดร หอมแย้ม
รักษาการรองผู้อำนวยการ 1
ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจ
  ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน
รักษาการรองผู้อำนวยการ 2
ผอ. สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง
     
   
นางสาวเพ็ญศิลป์ ทีฆะพันธ์
หัวหน้าส่วนตรวจสอบการบริหาร การเงิน การคลัง และการดำเนินงาน
  นายภราดร หอมแย้ม
ผอ.สำนักพัฒนาธุรกิจ
     
   
นางสาว ปัถวี แสงฉาย
ผอ. สำนักอำนวยการ
  ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน
ผอ. สำนักพัฒนา
และปลูกบำรุง
     
   
  ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์
ผอ. ศูนย์ วิจัย และพัฒนา สง่า สรรพศร