ผู้บริหารระดับสูง

ผู้บริหารระดับสูงองค์การสวนพฤกษศาสตร์


   
  นาย รณรงค์ เส็งเอี่ยม
ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
 
     
 
นาย ภราดร หอมแย้ม
รองผู้อำนวยการ 1
ผอ.สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์
  ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน
รักษาการรองผู้อำนวยการ 2
ผอ. สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
     
 
นาย ภราดร หอมแย้ม
ผอ.สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์
  ดร.ปิยเกษตร สุขสถาน
ผอ. สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
     
 
นางสาว ปัถวี แสงฉาย
ผอ. สำนักบริหาร
  ดร.รัชดา พงษ์สัตยาพิพัฒน์
ผอ. สำนักวิจัย และอนุรักษ
     
   
  นายธนกร พิลัยลาภ
ผอ.สำนักตรวจสอบการบริหาร การเงิน การคลัง และการดำเนินงาน