วิสัยทัศน์และพันธกิจ

img

 

วิสัยทัศน์

     เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเรียนของประชาชนใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

พันธกิจ

1) อนุรักษ์พันธุ์ไม้และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
2) ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม
Botanic Best