วิสัยทัศน์และพันธกิจ

img

 

วิสัยทัศน์

     เป็นสวนพฤกษศาสตร์ชั้นนำด้านการอนุรักษ์พันธุ์ไม้และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการเรียนรู้ของประชาชนใน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายในปี พ.ศ.2564

พันธกิจ

1) อนุรักษ์พันธุ์ไม้และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน
2) ศึกษาวิจัย สร้างองค์ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์และความหลากหลายทางชีวภาพ
2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่และสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ค่านิยม
-- PLANTS --
P : Particiation มีส่วนร่วมในการนำองค์กร
L : Learning มีความสนใจใฝ่เรียนรู้
A : Awareness มีความตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ
N : Nature Lover & Networking เป็นผู้รักธรรมชาติและร่วมสร้างเครือข่ายการทำงาน
T : Teamwork & Transparency ทำงานเป็นทีมและมุ่งเน้นความโปร่งใส
S : Service Mind + Specialist มีจิตบริการและเชี่ยวชาญในงานที่ทำ