สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์

   
  นายภราดร หอมแย้ม
ผอ.สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 

     ในการบริหารและดำเนินงาน  เกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านการพาณิชย์การจัดหารายได้  และกิจกรรมที่มีเป้าหมายทางด้าน แสวงหาผลกำไร   ในการจัดหาสินค้าและบริการ   เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค   โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของ สภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจการด้านพฤกษศาสตร์ รวมทั้งนโยบายให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง กับการดำเนินกิจการของ องค์การฯ และงานที่ อ.ส.พ.มอบหมาย

การแบ่งส่วนงานภายใน

- ส่วนบริหารการลงทุน
  1. งานบัญชีต้นทุนและผลผลิต
2. งานบริหารแผนการลงทุน

- ส่วนการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์

  1. งานเพิ่มผลผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์
2. งานประสานการผลิต

- ส่วนธุรกิจ

1. งานการตลาด
2. งานกิจการร้านค้า
3. งานจัดเก็บรายได้

- ส่วนเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์
1. งานเผยแพร่และฝึกอบรม
2. งานประชาสัมพันธ์
3. งานสื่อและโสตทัศนูปกรณ์