สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์

   
  นางสาวเกศินีกานต์ เอกกิตติธนภูมิ
รักษาการ ผอ.สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์์
 

หน้าที่ความรับผิดชอบ


 

     ในการบริหารและดำเนินงาน  เกี่ยวกับกิจกรรมทางด้านการพาณิชย์การจัดหารายได้  และกิจกรรมที่มีเป้าหมายทางด้าน แสวงหาผลกำไร   ในการจัดหาสินค้าและบริการ   เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค   โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของ สภาพแวดล้อมของธุรกิจที่เกี่ยวกับกิจการด้านพฤกษศาสตร์ รวมทั้งนโยบายให้เป็นไปอย่างสอดคล้อง กับการดำเนินกิจการของ องค์การฯ และงานที่ อ.ส.พ.มอบหมาย

การแบ่งส่วนงานภายใน
 สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์ แบ่งส่วนเป็น 5 ส่วนงาน ประกอบด้วย

1. ส่วนเผยแพร่ความรู้
- งานกิจกรรมพิเศษ
- งานจัดทำหลักสูตรและจัดการอบรม

2. ส่วนประชาสัมพันธ์และการตลาด
- งานประชาสัมพันธ์
- งานบริการนักท่องเที่ยว
- งานการตลาด

3. ส่วนจัดแสดง
- งานออกแบบและสื่อความหมาย
- งานจัดนิทรรศการและศิลปกรรม

4. ส่วนผลิตและพัฒนานวัตกรรม
- งานออกแบบและพัฒนานวัตกรรม
- งานผลิตและส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

5. ส่วนการขายและบริหารสินทรัพย์
- งานบริการสินทรัพย์
- งานบริหารกิจการร้านค้า