โครงสร้างองค์กร

การบริหารและแบ่งส่วนงาน     โครงสร้างสำนักมีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้กำกับดูแลและควบคุมให้งานเป็นไปตามนโยบายขององค์การฯ และ การแบ่งย่อยงานออกเป็นส่วนและงาน ตามภาระกิจที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน โดยแบ่งการบริหารงานเป็น 5 สำนัก ประกอบด้วย

1.ศูนย์วิจัย-พัฒนา สง่า สรรพศรี

 2.สำนักพัฒนาสวนและปลูกบำรุง

3. สำนักอำนวยการ

4.สำนักพัฒนาธุรกิจ

5.สำนักตรวจสอบภายใน