ฐานข้อมูลพรรณไม้มีชีวิต

Living Plants Database

| First | Previous | Next | Last|

81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |

No. Accession No. Scientific Name Family Name Exhibition Area
8501 20141051*A Unk.gesneriaceae GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
8502 20140873*A Unk.gesneriaceae GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
8503 20140803*A Unk.gesneriaceae GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
8504 20140801*A Unk.gesneriaceae GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
8505 20141053*A Unk.gesneriaceae GESNERIACEAE LC-ZIN-A01
8506 00-3911*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8507 00-1830*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8508 20140907*B Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8509 00-1918*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8510 00-3896*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8511 20140907*A Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8512 20141017*A Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8513 00-1401*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8514 20140981*B Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8515 00-1599*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8516 20141010*B Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8517 00-3931*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8518 00-2413*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8519 00-1600*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8520 20140939*A Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8521 00-3894*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8522 00-2270*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8523 00-1956*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8524 20140889*A Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8525 20140890*A Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8526 20140954*B Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8527 00-1502*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8528 20140954*A Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8529 00-1598*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8530 00-4026*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8531 00-4062*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8532 20140918*A Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8533 20140890*B Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8534 00-3930*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8535 00-1501*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8536 00-3850*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8537 20140918*B Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8538 00-1831*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8539 20150485*A Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE HP-N
8540 00-1597*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8541 00-1973*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8542 00-1982*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8543 20140923*A Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8544 20140923*B Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8545 00-1986*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8546 20140981*A Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8547 00-2290*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8548 00-2005*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8549 00-3898*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8550 00-1832*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8551 00-1917*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8552 20160036*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-RD
8553 00-2252*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8554 20141043*A Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8555 00-1500*A1 Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE ORCHID-AREA
8556 20141010*A Unk.orchidaceae ORCHIDACEAE LC-ZIN-A01
8557 20140856*A Unk.poaceae POACEAE HP-N
8558 20140874*A Unk.rubiaceae RUBIACEAE LC-ZIN-A01
8559 20141229*A Unk.rubiaceae RUBIACEAE LC-ZIN-A01
8560 20140874*B Unk.rubiaceae RUBIACEAE LC-ZIN-A01
8561 20140807*A Unk.urticaceae URTICACEAE LC-ZIN-A01
8562 20150259*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8563 20150260*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8564 20150132*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8565 20150272*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8566 20150203*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8567 20150159*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8568 20150262*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8569 00-0832*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE MIMQ3
8570 00-0087*A1 Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8571 20150271*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8572 20140769*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8573 20150220*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8574 00-0555*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE PALMQ3
8575 20150138*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8576 20150136*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8577 20150191*B Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8578 00-0016*A1 Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8579 20150268*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8580 20150266*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8581 20150273*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8582 20150143*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8583 00-0558*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE PALMQ3
8584 20150265*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8585 20150227*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8586 20150263*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8587 20150135*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8588 20140768*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8589 20150137*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8590 20150229*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8591 20150133*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8592 20150269*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8593 20150270*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8594 20150261*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8595 20150221*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8596 20150246*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8597 20150267*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8598 20150144*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01
8599 00-0556*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE PALMQ3
8600 20150191*A Unk.zingiberaceae ZINGIBERACEAE LC-ZIN-A01