หอพรรณไม้

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

QBG HERBARIUM

Queen Sirikit Botanic Garden Herbarium


พันธกิจ

1. สำรวจและรวบรวมพรรณไม้ของเมืองไทย เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรพืช    และเพื่อจัดหาตัวอย่างพืชจริงนำมาจัดปลูกเพื่อการอนุรักษ์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์   และศูนย์รวมพรรณไม้สาขาทั่วประเทศ
2. จัดทำและดูแลการเก็บรักษาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ตัวอย่างดอง ผลแห้งและตัวอย่างสไลด์ เพื่อใช้ในงานอนุกรมวิธานจำแนกชนิดพันธุ์พืช
3. ตรวจสอบรายชื่อพรรณไม้และจัดทำป้ายชื่อวิทยาศาสตร์ของพรรณไม้ในสวนพฤกษศาสตร์ฯ และศูนย์รวมพรรณไม้สาขา และ รับบริการทำป้ายชื่อพันธุ์ไม้
4. ปฏิบัติงานร่วมให้ข้อมูลและคำแนะนำแก่สำนักพัฒนาและปลูกบำรุง ในการตรวจสอบรายชื่อพืชและจัดทำพื้นที่แสดงวงศ์ไม้ หรือจัดกลุ่มพรรณไม้ เพื่อให้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ในรูปแบบต่างๆ    แก่สาธารณะชน ทั้งนี้เพื่อให้สวนพฤกษศาสตร์ฯ เป็นศูนย์พักผ่อนหย่อนใจในธรรมชาติ ที่ให้ความรู้ทางพฤกษศาสตร์แก่ผู้มาเยี่ยมชมอย่างแท้จริง
5. ค้นคว้า วิจัย ในสาขาที่สนับสนุนงานทางด้านอนุกรมวิธานพืช เช่น งานวิจัยทางด้าน สัณฐานวิทยา กายวิภาควิทยา เซลพันธุกรรม พฤกษเคมี isoenzymes และ DNA analysis เป็นต้น 
6. รับผิดชอบการให้ยืม แลกเปลี่ยนตัวอย่างพรรณไม้กับหอพรรณไม้อื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดยยึดระเบียบปฏิบัติที่กำหนดโดย อ.ส.พ.
7. ติดต่อประสานงานกับนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญ ในสาขาที่จะเป็นประโยชน์กับกิจกรรมของงานหอพรรณไม้
8. เป็นวิทยากรบรรยายทางวิชาการทางด้านพืชหรือพฤกษอนุกรมวิธาน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหอพรรณไม้

ข้อมูลนักวิชาการองค์การสวนพฤกษศาสตร์

>> เข้าสู่เว็บไซต์ <<
 
>> เข้าสู่เว็บไซต์ <<