วิสัยทัศน์และพันธกิจ

img

 

    องค์กรของประเทศที่มีหน้าที่ในการบริหารกิจการด้านสวนพฤกษศาสตร์ ( Botanical garden )ให้เป็นสถาบันทางวิชาการด้านพืชที่รวบรวมพันธุ์พืชอย่างเป็นระบบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์ การจัดแสดง และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สาธารณชนและถือได้ว่าสวนพฤกษศาสตร์เป็นดัชนีวัดความเจริญของประเทศทุกประเทศ

วิสัยทัศน์ (Vision)

     The World Class Botanic Garden for sustainable future
สวนพฤกษศาสตร์ระดับโลกเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

พันธกิจ (Mission Statement)

  To be the world class botanic garden through ex-situ conservation, research and creative value-added for sustainability of biodiversity

เป็นสวนพฤกษศาสตร์ระดับโลก ด้วยการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิด การศึกษาวิจัย การสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสร้างสรรค์ เพื่อการคงอยู่อย่างยั่งยืนของความหลากหลายทางชีวภาพ