ค่านิยมองค์กร(Core value)

img

 

 

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

     องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้ร่วมมือร่วมใจในการสร้างค่านิยมองค์กรที่ใช้ในการสื่อสารถึงวัฒนธรรมการทำงาน ที่จะนำสู่เป้าหมายสำคัญขององค์กร เพื่อนำสู่ความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ และส่งผลต่อมวลมนุษยชาติ จึงได้กำหนดเป็นค่านิยมไว้ว่า