ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
  ข้อมูลพื้นฐาน  
01 โครงสร้าง โครงสร้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์แบ่งเป็นสำนัก มีผู้อำนวยการสำนักเป็นผู้กำกับดูแลและควบคุมให้การดำเนิน
งานเป็นไปตามนโยบายขององค์การฯ และแบ่งย่อยงานออกเป็นส่วนฯ และงานฯ ตามภารกิจที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
5 สำนัก ดังนี้
(1) สำนักวิจัยและอนุรักษ์
(2) สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
(3) สำนักบริหาร
(4) สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์
(5) สำนักตรวจสอบภายใน
02 ข้อมูลผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารของหน่วยงานประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์
• คณะกรรมการ อ.ส.พ.

(2) ผู้บริหารระดับสูงองค์การสวนพฤกษศาสตร์
• ผู้บริหารระดับสูง
03 อำนาจหน้าที่ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.2535 ลงวันที่ 7 เมษายน 2535 มาตรา 7
เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งจึงได้กำหนดอำนาจหน้าที่ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ดังต่อไปนี้
อำนาจหน้าที่
04 ข้อมูลการติดต่อ (1) ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ E-mail Line Facebook แผนที่ตั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ : ติดต่อ
การดูงานเยี่ยมชมสวนฯ ติดต่องานบริการนักท่องเที่ยว ติดต่องานสารบรรณ ติดต่องาน
การตลาด ศูนย์ประสานงานสวนสาขาประจำภูมิภาคต่างๆ และประกอบด้วยหัวข้ออื่นๆ ได้แก่
ติดต่อเรา
แผนที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์
เส้นทางการเดินทาง
Google Map
(2) สามารถลิงค์เข้าดูข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์ สำนักงานใหญ่และสวนพฤกษศาสตร์สาขา ได้แก่
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่, สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น, สวนพฤกษศาสตร์
บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ
, สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย, สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
  การประชาสัมพันธ์  
05 ข่าวประชาสัมพันธ์ (1) ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม

(2) QR code แบบวัด EIT เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

(3) คลิปวีดีโอแนะนำองค์การสวนพฤกษศาสตร์/Video clip of the Botanical Garden Organization เกี่ยวกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาว 6 นาที
• ไทย
• อังกฤษ
(4) เยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์เสมือนจริง / BGO 360 องศา ผ่านระบบ VR Tour แบบ Walkthrough พร้อมกับแผนที่ของสวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่, สวนพฤกษศาสตร์ระยอง, สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ, สวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย, สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น และแหล่ง Canopy Walks, Fern Garden
เลือก เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ ดังนี้
หน้าหลัก
(1) สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่
(2) สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
(3 )สวนพฤกษศาสตร์บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชดำริ
(4) สวนพฤกษศาสตร์สุโขทัย
(5) สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น
(6) Canopy Walks
(7) Fern Garden

  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
06 Q&A

(1) การติดต่อสื่อสารกับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ที่สามารถสื่อสารกับผู้สอบถามได้สองทาง โดยเข้าหน้าหลักองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เลือก Q&A BGO ถาม-ตอบ

(2) เชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ หน้าเว็บไซต์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ คลิกลิงค์ปุ่มด้านล่างเพื่อเชื่อมไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ ได้แก่
1.youtube
2.Instagram
3.twitter
4.facebook
5.tiktok
6.line

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ  
  แผนดำเนินงานและงบประมาณ  
07 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

1.แผนวิสาหกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2566-2570 (ฉบับทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) : ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ในคราวประชุมครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 รายละเอียดประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ การกำหนดตำแหน่งทางยุทธศาสตร์, การกำหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์, การกำหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ในการดำเนินงานสู่การปฏิบัติ, การจัดทำแผนปฏิบัติการ (เป้าหมาย/ตัวชี้วัด) เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ แผนธุรกิจ และ B Core Business enablers, ปัจจัยสู่ความสำเร็จและผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน และการคาดการณ์ผลการดำเนินงานปี 2566 - 2567
 หน้ารวม
 แผนวิสาหกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2566-2570 (ฉบับทบทวนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

08 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

1.แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 (รายละเอียดโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ) : โดยรายงานตามแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 2 ผลผลิต, 8 กิจกรรม, 3 โครงการ (8 กิจกรรมย่อยในโครงการ) ในรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อโครงการ/ชื่อกิจกรรม, วัตถุประสงค์/เป้าหมาย, ผลผลิต/ผลลัพธ์, ระยะเวลาดำเนินงาน, งบประมาณดำเนินการ, แผนการใช้จ่ายงบประมาณ, แผนการดำเนินงาน, ตัวชี้วัดความสำเร็จ, ปัจจัยเสี่ยง/การบริหารความเสี่ยง และผลที่คาดว่าจะได้รับ
 หน้ารวม
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2567 (รายละเอียดโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)
2. ผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 :  อ.ส.พ. ใช้ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม/ERP system ที่บุคลากร อ.ส.พ. สามารถเข้าใช้งานระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน ซึ่งการรายงานผลในระบบมีข้อมูลรายละเอียดและการประมวลผล โดยแสดงผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม  และผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ได้แก่
2.1 หัวเรื่อง : งานนโยบายและแผน
คอลัมน์ : รายงานทั่วไป 3 หัวข้อ/รายงานสรุป 3 หัวข้อ
2.2 หัวเรื่อง : ผู้ใช้ทั่วไป
คอลัมน์ : รายงานแผนงาน 1 หัวข้อ
(ข้อมูลจากระบบสามารถบันทึกและรายงานข้อมูลเป็นไฟล์ Excel) ตามไฟล์แนบท้าย
(1) ระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม/ ERP system
(2) ไฟล์ pdf. รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนปี67 ณ 31มี.ค.67

09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี • สรุปผลการดำเนินงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565
  การปฏิบัติงาน  
010 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

(1) นโยบาย ประกาศ คู่มือ กฎบัตรคณะทำงานฯ ทิศทางนโยบายและแผนงาน เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อ.ส.พ.

(2) หัวข้อคู่มือเพื่อใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่
- คู่มือ EVM
- คู่มือ การบริหารทุนมนุษย์ ฉบับแก้ไข 64
- คู่มือ การจัดการความรู้และนวัตกรรม
- คู่มือพนักงานปี 2562 | employee handbook
- คู่มือการจัดทำบัญชีเกณฑ์ฯ
- คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
- คู่มือการใช้งาน Anti Virus Nod 32 เบื้องต้น
- คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.พ.ปี2565
- คู่มือการบริหารความเสี่ยง
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน
- คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล
- คู่มือการยืมเงินทดรอง
- คู่มือข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อสพ
- คู่มือปฏิบัติการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง
- คู่มือปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
- คู่มือพจนานุกรมความสามารถของตำแหน่งงาน
- คู่มือพัสดุ
- คู่มือระบบ ERP
- คู่มือระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
- คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

  การให้บริการและการติดต่อประสานงาน  
011 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

(1) นโยบาย ประกาศ คู่มือ กฎบัตรคณะทำงานฯ ทิศทางนโยบายและแผนงาน เพื่อเป็นแนวทาง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อ.ส.พ.

(2) หัวข้อคู่มือเพื่อใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ได้แก่
- คู่มือ EVM
- คู่มือ การบริหารทุนมนุษย์ ฉบับแก้ไข 64
- คู่มือ การจัดการความรู้และนวัตกรรม
- คู่มือพนักงานปี 2562 | employee handbook
- คู่มือการจัดทำบัญชีเกณฑ์ฯ
- คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน
- คู่มือการใช้งาน Anti Virus Nod 32 เบื้องต้น
- คู่มือการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อ.ส.พ.ปี2565
- คู่มือการบริหารความเสี่ยง
- คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน
- คู่มือการปฏิบัติงานบุคคล
- คู่มือการยืมเงินทดรอง
- คู่มือข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อสพ
- คู่มือปฏิบัติการใช้ยานพาหนะส่วนกลาง
- คู่มือปฏิบัติงานด้านตรวจสอบภายใน
- คู่มือพจนานุกรมความสามารถของตำแหน่งงาน
- คู่มือพัสดุ
- คู่มือระบบ ERP
- คู่มือระบบจัดการสิ่งแวดล้อม
- คู่มือว่าด้วยความขัดแย้งทางผลประโยชน์

012 ข้อมูลสถิติการให้บริการ

(1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)
(2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service (ข้อ o13)
เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2566

013 E–Service

(1) การให้บริการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่ โครงการวิจัย ห้องสมุด หอพรรณไม้ กีฏวิทยา กลไกการเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายฯ ศูนย์การพัฒนาและอนุรักษ์ สิ่งพิมพ์
• บริการออนไลน์ Tab Bar ด้านบน เลือก Science
- โครงการวิจัย
- ห้องสมุด
- หอพรรณไม
- กีฏวิทยา
- กลไกการเผยแพร่ข้อมูลความหลากหลายฯ
- ศูนย์การพัฒนาและอนุรักษ์
- สิ่งพิมพ์
(2) การให้บริการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่ บทความ โปรแกรมอบรมพฤกษศาสตร์
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ดูนกในสวนพฤกษศาสตร์
• บริการออนไลน์ Tab Bar ด้านบน เลือก Education
- บทความ
- โปรแกรมอบรมพฤกษศาสตร์
- พิพิธภัณฑ์ธรรมชาต
- ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- ดูนกในสวนพฤกษศาสตร์

(3) การให้บริการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่ ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้สวนพฤกษศาสตร์
ฐานข้อมูลหนังสือพรรณไม้
• บริการออนไลน์ Tab Bar ด้านบน เลือก Database
- ฐานข้อมูลพันธุ์ไม้สวนพฤกษศาสตร์
- ฐานข้อมูลหนังสือพรรณไม้
(4) การให้บริการขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้แก่ QSBG Shop/ร้านขายของที่ระลึก ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ กระดานสอบถามพรรณไม้ รับเรื่องราวร้องทุกข์ บริการสอบถาม
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บริการทำป้ายพรรณไม้ ระเบียบการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติฯ ที่พัก
บริการออนไลน์ Tab Bar ด้านบน เลือก Service
- ร้านขายของที่ระลึก
- ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
- กระดานสอบถามพรรณไม้
- รับเรื่องราวร้องทุกข์
- บริการสอบถามองค์การสวนพฤกษศาสตร์
- บริการทำป้ายพรรณไม้
- ระเบียบการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติฯ
- ที่พัก

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง  
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
014 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)
015 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ • ร่างประกาศประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (งานจ้างทำความสะอาดประจำปี2565)
• ประกาศ (งานจ้างทำความสะอาดประจำปี2565)
• ประกาศผู้ชนะการเสนอ (งานจ้างทำความสะอาดประจำปี2565)
016 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ • ประจำเดือน ตุลาคม2565
• ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
• ประจำเดือน ธันวาคม 2565
• ประจำเดือน มกราคม 2566
• ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
• ประจำเดือน มีนาคม 2566
017 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
     

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
018 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล • หน้ารวมนโยบาย
• นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
019 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทุนมนุษย์ (HCM) ประจำปี2566
• แผนและผลการดำเนินงานด้านบริหารทุนมนุษย์ (HCM) ประจำปี 2566 เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
020 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
021 การขับเคลื่อนจริยธรรม


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
022 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน
- คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
023 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์
• ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์
• ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์
024 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
025 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม