ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  
  ข้อมูลพื้นฐาน  
01 โครงสร้าง • โครงสร้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์
• 
สำนักวิจัยและอนุรักษ์
• 
สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
• 
สำนักบริหาร
• 
สำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์
• 
สำนักตรวจสอบภายใน
02 ข้อมูลผู้บริหาร  คณะกรรมการ อ.ส.พ.
• ผู้บริหารระดับสูง
03 อำนาจหน้าที่ • อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  แผนวิสาหกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2566-2570
05 ข้อมูลการติดต่อ • ติดต่อเรา
• แผนที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์
• เส้นทางการเดินทาง
• Google Map
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง • กฎหมายองค์การ
- กฎหมายจัดตั้งองค์กร
- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ
- ระเบียบข้อบังคับ
  การประชาสัมพันธ์  
07 ข่าวประชาสัมพันธ์ • ข่าวประชาสัมพันธ์
• ข่าวกิจกรรม
• ข่าวสมัครงาน
• ข่าวประกวดราคา
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  
08 Q&A • ถาม-ตอบ
09 Social Network •  facebook
• Instagram
• youtube
• twitter
• tiktok
• line
010 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล • หน้ารวมนโยบาย
• นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2566

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน  
  แผนดำเนินงาน  
011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2566
• แผนงานปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2566
012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน หน้ารวมสรุปผลการดำเนินงานองค์การฯ
- รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 65
013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี • สรุปผลการดำเนินงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565
  การปฏิบัติงาน  
014 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน • คู่มือการใช้งานระบบใน อสพ.
  การให้บริการ  
015 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ - หน้าเพจการให้บริการ
- คู่มือปฎิบัติงานองค์การ
- เอกสารคู่มือที่ใช้งานในระบบของหน่วยงาน
- ระเบียบการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
- แนวทางการเข้าถึงหรือขอใช้ทรัพยากรชีวภาพฯ
016 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ - ข้อมูลสถิติการเข้าใช้บริการเว็บไซต์ ประจำปี 2566
017 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจผู้เข้าชมเว็บไซต์องค์การ
• รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารราชการองค์การ
018 E–Service • ระบบสืบค้นพรรณไม้
 ระบบฐานข้อมูลพรรณไม้
 ห้องสมุด
 ร้านขายของที่ระลึก
 ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารราชการ

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง  
  การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  
019 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ • แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566
• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 (เพิ่มเติม)
020 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ • ร่างประกาศประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2566 (งานจ้างทำความสะอาดประจำปี2565)
• ประกาศ (งานจ้างทำความสะอาดประจำปี2565)
• ประกาศผู้ชนะการเสนอ (งานจ้างทำความสะอาดประจำปี2565)
021 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน • ประจำเดือน ตุลาคม2565
• ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
• ประจำเดือน ธันวาคม 2565
• ประจำเดือน มกราคม 2566
• ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
• ประจำเดือน มีนาคม 2566
022 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565
     

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  
023 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล • หน้ารวมนโยบาย
• นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
024 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล • รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทุนมนุษย์ (HCM) ประจำปี2566
• แผนและผลการดำเนินงานด้านบริหารทุนมนุษย์ (HCM) ประจำปี 2566 เดือน ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566
025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล • หน้ารวมหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- กระบวนการสรรหาว่าจ้าง
- กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- กระบวนการฝึกอบรม
- กระบวนการประมาณอัตรากำลัง
- กระบวนการจัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง
- กระบวนการประเมินขีดความสามารถ
- กระบวนการพัฒนาทุนมนุษย์
- กระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากรมนุษย์
• หน้ารวมหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การกำหนดตำแหน่ง การบรรจุแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน และการออกงาน
- ข้อบังคับองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ว่าด้วย การเข้าสู่ตำแหน่ง พ.ศ.๒๕๕๑
- นโยบายการจัดการความรู้องค์การสวนพฤกษศาสตร์
- สมรรถนะของพนักงานองค์การสวนพฤกษศาสตร์
- สมรรถนะหลัก และ สมรรถนะการบริหารของบุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์
- การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
026 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี • รายงานผลการดำเนินงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประจำปี 2565


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส  
  การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
027 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ การดำเนินการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
- คู่มือการรับเรื่องร้องเรียน
- คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์
028 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ออนไลน์
• ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์
• ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์
029 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม  
030 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม • สวนพฤกษศาสตร์ฯร่วมกับชุมชนและเครือข่าย ดับไฟป่า (Last update 4/13/2023)
• อ.ส.พ. ร่วมทำประชาพิจารณ์ รับฟังความเห็นและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่เกี่ยวข้องและประชาชน กรณี การเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย บางส่วน บริเวณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์(Last update 4/10/2023)
• ร่วมประชุมประชาคม ขอใช้ประโยชน์และการขอถอนสภาพที่ดิน เพื่อจัดตั้งสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น(Last update 4/10/2023)