การประเมิน "องค์กรคุณธรรม"องการค์สวนพฤกษศาสตร์

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  กิจกรรม ผลการดำเนินงาน
1) ยุทธศาสตร์ปลูกและปลุกจิตสำนึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร  
      1.1 กิจกรรมจัดทำแนวทางในการคัดเลือกคนดี คนเก่ง และจัดกิจกรรม
ยกย่องเชิดชูเกียรติ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
- ประกาศเกียรติคุณ ผู้ที่กระทำความดี
สรุปผลการดำเนินงาน
      1.2 สืบสานขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย
และสืบทอด ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา เช่น
1. การทำบุญ ตักบาตร เนื่องในวันสำคัญ
2. การแต่งชุดพื้นเมืองในวันศุกร์
สรุปผลการดำเนินงาน
      1.3 จัดอบรมสัมมนา/สอดแทรกเนื้อหาว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรม/ส่งบุคลากร
ไปอบรมสัมมนาด้านการส่งเสริมวินัย
คุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมาภิบาล และเศรษฐกิจพอเพียง
สรุปผลการดำเนินงาน
      1.4 กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สรุปผลการดำเนินงาน
     
2) ยุทธศาสตร์สร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
      2.1 กิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากร ที่เข้ามาทำงานใหม่ รับทราบและตระหนัก
ถึงการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ
และหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
      2.2 กิจกรรมการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์รณรงค์ด้านคุณธรรม
และจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
     
3) ยุทธศาสตร์บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้าน
การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
 
       3.1 อ.ส.พ. กำหนดเป้าหมายคุณธรรมที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ
คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา “ปัญหาที่อยากแก้” และ “ความดีที่อยากทำ”
สรุปผลการดำเนินงาน
     
4) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน
 
      4.1 กิจกรรม/การประชุมติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมจริยธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงาน
      4.2 กิจกรรมการพัฒนาและเพิ่มช่องทางการรับข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็นและข้อ
เสนอแนะจากประชาชน
สรุปผลการดำเนินงาน
     
5) อื่นๆ  
  ภาพกิจกรรม รวมภาพกิจกรรมการดำเนินงาน
     
   
 
 
งานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์   นางวันเพ็ญ รัตพันธ์ สำกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
วันที่ 9 ธันวาคม   วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
>>> มีนักท่องเที่ยวแจ้งกับเจ้าหน้าที่งานบริการ นทท.ประจำจุด Canopy Walks ว่าทำกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ หล่นจากทางเดินลงไปด้านล่าง เจ้าหน้าที่งานบริการ นทท. จึงได้ช่วยลงไปค้นหาใต้ทางเดินใช้เวลาค้นหา ประมาณ 10 กว่านาที เนื่องจากมีต้นไม้รก จึงพบ และมอบคืนเจ้าของเรียบร้อย   >>> วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร พร้อม นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่นางวันเพ็ญ รัตพันธ์ ในการประกอบคุณงามความดีเก็บกระเป๋า นทท. ได้ถึง สองครั้ง พร้อมนี้ ผอ. สนบ. ได้มอบของที่ระลึกให้บุคลากรดังกล่าวเพื่อเป็นการขอบคุณในการประกอบคุณงามความดี
 
 

 
งานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์   นายอินทร อินต๊ะ สำกัดสำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
วันที่ 27 ธันวาคม 2564   วันที่ 17 พฤษภาคม 2565
>>> เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ แจ้งงานบริการ นทท.ว่า มีนักท่องเที่ยวเก็บกระเป๋าสตางค์ได้ที่พิพิธภัณฑ์ ธรรมชาติ และนำมาฝากเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ฯ ไว้ และเปิดตรวจสอบพบว่ามีเงินสด 10,940 บาทและบัตร สำคัญต่างๆ ในการนี้ งานบริการ รทท. ประสานติดตามเจ้าของและช่วยอำนวยความสะดวกนำไปมอบให้กับ นักท่องเที่ยว (เจ้าของ) ที่โรงแรมที่พักในเมืองเชียงใหม่เรียบร้อย   >>> เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอินทร อินต๊ะ พนักงาน สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ ได้เก็บเอกสารของนักท่องเที่ยวที่ทำตกหล่นบริเวณจุดจอดรถ Conopy walks ซึ่งนักท่องเที่ยวได้มารับเอกสารดังกล่าวกลับไปแล้ว
 
 

 
 
งานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์   นางสาวสกลสุภา สินธุแก่น ลูกจ้างสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น
วันที่ 7 มกราคม 2565   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธุ์ 2564
>>>ประมาณ 12.25 น. นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเก็บกระเป๋าหนังสีดำ ได้ที่ทางเดิน Canopy Walks และนำมามอบให้กับเจ้าหน้าที่งานบริการนักท่องเที่ยว โดยตรวจสอบพบเงินสด และบัตรประชาชน โดย เจ้าหน้าที่ประจำ Canopy Walks ประกาศหาเจ้าของแต่ไม่มีผู้แสดงตรนมารับ จึงนำมาไว้ที่ Visitor Center และงานบริการ นทท.ได้สืบค้นจากชื่อในบัตรประชาชน ตามสื่อ Social ต่างๆ พบแต่ไม่มีการเคลื่อนไหวมาหลาย ปีแล้ว แต่ในช่วงก่อนเลิกงาน ของวันดังกล่าวก็มีผู้มาแสดงตนเป็นเจ้าของ ซึ่งตรวจสอบเรียบร้อย จึงคืน ทรัพย์สินให้พร้อมถ่ายภาพเป็นหลักฐาน   เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ,2564 นางสาวสกลสุภา สินธุแก่น ลูกจ้างสวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น เก็บสร้อย ข้อมือทองคำน้ำหนักสองบาทได้แต่ไม่พบเจอาของ จึงนำไปมอบให้ตำรวจ เพื่อดำเนินการส่งมอบคืนให้แก่ เจ้าของต่อไป
 
 

 
งานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์   นางสาววันเพ็ญ รัตนพันธ์ ลูกจ้าง สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์
วันที่ 8 เมษายน 2565   เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564
>>>ได้รับโทรศัพท์จากนักท่องเที่ยว ว่าลืมร่มสีชมพูสกรีน“มูลนิธิรามาธิบดี” ซึ่งมีคุณค่าทางใจมาก ไว้คาดว่าลืมที่ Canopy walks และหากพบขอช่วยจัดส่งให้ด้วย งานบริการนักท่องเที่ยวได้ติดตามและพบ เจอวางไว้ก่อนทางเข้าเส้นทาง และประสานจัดส่งพัสดุตามร้องขอ โดยนักท่องเที่ยวเป็นผู้จ่ายค่าจัดส่งพัสดุเอง เรียบร้อย   เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 นางสาววันเพ็ญ รัตนพันธ์ ลูกจ้าง สำนักพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่ เก็บกระเป๋าสตางค,ได้ภายในสวนพฤกษศาสตร์ และได้ ประกาศหาเจ้าของใน social media เพื่อดำเนินการส่ง มอบคืนให้แก่เจ้าของต่อไป
 
 

   
งานสำนักส่งเสริมความรู้และกิจการพฤกษศาสตร์    
วันที่ 16 มีนาคม 2565    
>>>เวลาประมาณ 13.10 น. ได้รับโทรศัพท์จากนักท่องเที่ยวขอความช่วยเหลือ โดยแจ้งว่าได้มาเยี่ยมชม สวนฯ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พร้อมเพื่อนๆ โดยเยี่ยมชมโรงเรือนพืชทนแล้ง เพียงจุดเดียวและแวะนั่งพักบริเวณ โต๊ะเก้าอี้ แถวต้นปรง ก่อนกลับประมาณ 15.30 น. และคาดว่าลืมกล้องถ่ายภาพฟิลม์ ยี่ห้อแคนนอนสีเทา รุ่น Autoboy สายคล้องสีชมพูไว้ที่จุดดังกล่าว เบื้องต้นงานบริการนักท่องเที่ยวขอให้นทท. ส่งภาพคณะ และรถ วันที่ได้มาเยี่ยมชมสวนฯ ให้เพื่อประสานกับงาน IT เพื่อช่วยดูภาพจากกล้องวงจรปิดตามช่วงเวลา ติดตามอีก ทางหนึ่ง และอีกทางหนึ่งได้ขึ้นไปสอบถามกับร้านกาแฟ และประกาศในกลุ่มไลน์ของสำนัก เผื่อมีผู้พบเจอ และ รับทราบในเวลาต่อมาว่ากล้องอยู่ที่ร้านขายของที่ระลึกกลุ่มอาคารเรือนกระจก (นักท่องเที่ยวอื่นพบเจอและนำมา ฝากไว้หาเจ้าของ) งานบริการ นทท.ได้ประสานให้นักท่องเที่ยวทราบ และนักท่องเที่ยวขอให้ช่วยส่งเป็นพัสดุคืน ให้โดยรับผิดชอบค่าส่งเอง