ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  
  นโยบาย No Gift Policy  
031 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ • เจตจำนง ของ อ.ส.พ.
• โปสเตอร์ No Gift Policy ประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์ อ.ส.พ.
• ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
032 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy • ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส
• สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รับ ใบประกาศเกียรติคุณ "Friendly Design Awards 2022"
การมีส่วนร่วมผู้บริหารประกาศ เจตจำนงสุจริตในการบริหารสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
ประกาศ อ.ส.พ. ได้รับเกียรติบัตรองค์กรระดับคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

033 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy • สรุปรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต  
034 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
• คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ 2566
035 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ • แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต
  แผนป้องกันการทุจริต  
036 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต • แผนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
• แผนยุทธศาสตร์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗
037 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
038 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี • สรุปรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 ผลการดำเนินงาน12เดือน

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
  มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม  
039 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ • ประมวลจริยธรรมฯ และคุณธรรมจริยธรรม พนักงานองค์การฯ ปี 2566
• ค่านิยมหลักองค์การและจรรยาบรรณพนักงาน
• โปสเตอร์ อ.ส.พ.ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
040 การขับเคลื่อนจริยธรรม คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๘/๒๕๖๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการบริหารธรรมาภิบาล (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ม.ค.๖๖)
คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๖/๒๕๖๖) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Office:DPO)และคณะกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคลฯ (สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ม.ค.๖๖)
ประกาศองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและต่อต้านการทุจริต
• รายงานการขับเคลื่อนจริยธรรม
041 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ • แผนปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างวัฒนธรรม
• การส่งเสริมองค์กรคุณธรรมของ อ.ส.พ.การประเมินองค์กรคุณธรรม องค์การสวนพฤกษศาสตร์
  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  
042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน • คำสั่ง อสพ.ที่ (๑๗/๒๕๖๖) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลกิจการที่ดี และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA)(สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ม.ค.๖๖)
• อ.ส.พ. ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและต่อต้านการทุจริตกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 5 (ป.ป.ท.เขต 5) ในการเข้าประสานขอความร่วมมือเพื่อร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริต
• การประชุมคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 4.3 หน้า 5-8 พิจารณาการวิเคราะห์ประเด็นข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงแก้ไขและมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
• ผอ.อ.ส.พ.ประชุมผู้บริหาร อ.ส.พ.ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการด้านประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

• ประชุม ITA ครั้งที่ 1/2566
• ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ครั้งที่ 1/2566
• ผอ.อ.ส.พ. บรรยายคุณธรรมจริยธรรม แก่พนักงานและลูกจ้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์
• ประชุมคณะทำงานด้านการบริหารธรรมาภิบาล อ.ส.พ. ครั้งที่ 1/2566
• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน • อ.ส.พ.  ลงนาม MOU ร่วมผนึกกำลังขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลหวังลดการร้องเรียนทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ
• อ.ส.พ. ได้รับเกียรติบัตรองค์กรระดับคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
• รายงานผลดำเนินตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม
QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)