นโยบาย

img

 

นโยบาย


  - นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565

  - นโยบายไม่รับของขวัญ" No gift Policy"

- นโยบายคณะกรรมการ อ.ส.พ. ในการกำกับ ติดตามการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาระบบควบคุมภายใน โดยบูรณาการหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงฯ ปี 2565
- นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2564

 - ทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหารระดับสูงองค์การสวนพฤกษศาสตร์

 - นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2557

นโยบายกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมสำนักวิจัยและพัฒนา องค์การสวนพฤกษศาสตร์

- นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม สำนักวิจัยและพัฒนา

กฎบัตร 6 คณะฯ ดังนี้

- กฎบัตรฯ คกก.ตรวจสอบ

- กฎบัตรฯ คกก.สรรหาผอ

- กฎบัตรฯ อนุ CG

- กฎบัตรฯ อนุ กม

- กฎบัตรฯ อนุ ขับเคลื่อน

- กฎบัตรฯ อนุ วิชาการฯ

ทิศทาง นโยบาย และแผนงาน

- plan_BCM องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2564

- แผน SCM ระยะยาว_2564 final

- แผนบริหารความเสี่ยงด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะ3-5ปีและแผนปฏิบัติ

- แผนวิสาหกิจ อ.ส.พ. 2563-2565 (ทบทวน 64) ผ่านการนำเสนอ

- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 4 ปี2560-2564

- แผนแม่บทด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

แผนกลยุทธ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน องค์การสวนพฤกษศาสตร์

-  แผนยุทธศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2556-2560 ทบทวนและปรับปรุง 2557

-  รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2556

แผนแม่บทด้านกำกับดูแลกิจการที่ดีและการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CG-CSR) องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2555-2559

แผนแม่บทการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2557-2561

-  แผนแม่บทองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2554-2564

-  แผนเตรียมความพร้องการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 2556-2561 องคก์สวนพฤกษศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556-2560

แผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างรัฐวิสาหกิจ องค์การสวนพฤกษศาสตร์

-  รายงานแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปี 2555-2559

-  แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556

-  แผนยุทธศาสตร์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ 2556-2560 (ทบทวนและปรับปรุง ปี2556)

-  แผนกลยุทธ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ปีงบประมาณ 2550-2554

-  คู่มือการจัดทำรายงานการควบคุมภายใน (ฉบับปรับปรุง 2556)

-  คู่มือและแผนการกำกับดูแลกิจการที่ดี 2564

-  แผนบริหารความเสี่ยงองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ.ศ.2556