แสดงรายการ จากวงศ์ "NYMPHAEACEAE"   พบทั้งสิ้น 2 รายการ

NO. Sci-Name Local Name Family
1 Nymphaea lotus L. บัวสาย NYMPHAEACEAE
2 Nymphaea sp. จงกลนี NYMPHAEACEAE

ดัชนีตามอักษร/Family Index